Turizm Sektörü Çalışanlarında Atalet Yordayıcısı Olarak İş Yaşamında Yalnızlık

Yazarlar

  • Gamze Özel Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, Kilis, Türkiye
  • Aydın İnak Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon, Tokat, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1255

Anahtar Kelimeler:

İş yaşamında yalnızlık- Atalet- Turizm sektörü

Özet

Amaç –  Bu çalışmada turizm sektörü çalışanlarının iş yaşamındaki yalnızlıklarının atalet düzeylerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem –  Araştırmada örgütsel yalnızlığın boyutları olan duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlığın ataletin boyutları olan öğrenme ataleti ve deneyim ataleti üzerinde etkisini ölçemeye yönelik model oluşturulup, modele uygun hipotezler geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini konaklama tesislerinde çalışan iş görenler oluşturmakta olup, 384 örneklem sayısı olarak belirlenmiştir.  Araştırmada kullanılan veriler online anket yöntemi ile ulaşılan 447 personelden toplanmıştır. Elde edilen veriler sosyal bilimlerde kullanılan istatistik paket programı ile analiz edilerek raporlanmıştır.

Bulgular –  Araştırma sonucuna göre işgörenlerin; örgütsel yalnızlık düzeylerinin 3,37 olduğu, atalet düzeylerinin 3,21 olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda araştırma sonucunda göre iş yaşamında yalnızlığın ataleti pozitif yönde ve doğrusal olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma –  Araştırmada elde edilen analiz sonuçlarına göre iş yaşamında yalnızlığın çalışanlarda atalet halinin oluşmasında etkili olabileceğini söylemek mümkündür. Araştırmanın uygulanma aşamasında mevcut covid-19 salgını çalışanlara ulaşma anlamında sınırlılık olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle çalışmanın sürecin normale dönmesiyle birlikte daha geniş bir örneklem grubuyla tekrarlanmasında fayda bulunmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özel, G. ., & İnak, A. (2021). Turizm Sektörü Çalışanlarında Atalet Yordayıcısı Olarak İş Yaşamında Yalnızlık. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2188–2202. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1255

Sayı

Bölüm

Makaleler