Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazarlar

  • E. Asuman Atilla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Fırat Seyhan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1273

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Kurumları- Yeşil Tedarik Zinciri- Yeşil Satın Alma- Yeşil Üretim

Özet

Amaç –  Bu çalışmanın amacı, kaynakların sınırlı, atık depolama ve imha alanlarının yetersiz, tehlikeli madde kullanımı ve atılması ile ilgili personel eğitimlerinin dar kapsamlı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı için teşviklerin sınırlı olduğu sağlık işletmelerinde görev yapan personelin yeşil tedarik zinciri hakkında bilgi düzeylerini belirlemektir.

Yöntem –  Çalışmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevli çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların yeşil tedarik zinciri hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 46 soruluk e-posta yoluyla elektronik anket uygulanmış olup, 296 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler için değişkenlerin miktarını ve türünü belirlemek amacıyla tekil tarama modeli, değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve değişimin yönünü belirlemek amacıyla da ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Bulgular –  Yeşil tedarik zinciri yönetimi alt boyutlarının, katılımcıların; cinsiyet, medeni durum, yaş, kurumda çalışma süreleri, sağlık sektöründe çalışma süreleri, görev yaptıkları birimlere göre istatistiksel açıdan farklılık gösterdiği tespit edilmiş olup; katılımcıların gelir düzeyi, meslekleri ve eğitim durumları ile anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Tartışma –  Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, makro düzeyde sağlık sistemi karar verici ve aktörleri mikro düzeyde ise sağlık kurumları yöneticileri ve birim sorumluları tarafından, sağlık kurumlarında çalışan personelin yeşil tedarik zinciri yönetimi ve faaliyetleri hakkında bilinçlendirilmesine yönelik eğitim verilmesinin gerekliliği değerlendirilmekte olup, verilen eğitimler ve yeşil uygulamalar doğrultusunda zincirin tüm paydaşları arasında proaktif bir iletişimin sağlanması ve böylece sağlık kurumlarında çalışan personelin yeşil uygulamalara uyum sağlayıp değişime adapte olabilmeleri açısından önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Atilla, E. A. ., & Seyhan, F. (2021). Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2488–2506. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1273

Sayı

Bölüm

Makaleler