Türk Dizi Filmlerinin Uluslararasılaşmasında Distribütörlerin Fuar Süreci: Çoklu Örnek Olay İncelemesi

Yazarlar

  • A. İpek Aytaç Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yozgat, Türkiye
  • M. Mithat Üner Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1274

Anahtar Kelimeler:

Türk dizi filmleri- Uluslararasılaşma- Distribütör- Ticari fuarlar

Özet

Amaç –  Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşmasında distribütörlerin gerçekleştirdiği fuar faaliyetlerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

Yöntem –  Nitel araştırma yöntemlerinden çoklu örnek olay (durum/vaka çalışması) modeli kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak üç Türk dizi film distribütörü işletmenin temsilcileriyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak veri toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir.

Bulgular –  Yılda birçok kez dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen uluslararası sektörel fuarlar, Türk dizi filmlerinin diğer ülke pazarına ulaşmasında, dizi film yapımcıları ile diğer ülke televizyon kanalları arasında aracılık faaliyetini üstlenen distribütörler için önemli bir temas noktası olmaktadır. Fuar süreci; fuar öncesi, fuar sırası ve fuar sonrası faaliyetler olarak ele alınarak incelenmiştir. Distribütörler fuarlara katılmadan önce hedef kitlelerine duyurular yapmakta, fuarlarda katılımcı işletme olarak yer alarak kataloglarında yer alan dizi filmlerin tanıtımlarını yapmakta, mevcut ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmakta ve geliştirmektedir. Fuar sonrası da kurulan ilişkilerin devamlılığını sağlayarak kataloglarında yer alan dizi filmlerin lisanslama anlaşmaları için çalışmalarına devam etmektedir.

Tartışma –  Türk dizi filmlerinin diğer ülke televizyon kanallarında yayınlanarak geniş izleyici kitleleri tarafından beğeniyle izlenmesi, hem sanatsal ve teknik üstünlükle hem de hakların diğer ülke televizyonlarına devredilmesinde distribütörlerin aracılık faaliyetleri ile gerçekleşmiştir. Uluslararası sektörel fuarlar, Türk içeriklerinin küresel televizyon pazarına sunulduğu ve bütünleşik pazarlama iletişiminin gerçekleştiği pazarlar olarak ifade edilebilmektedir. Türk dizi filmleri, ihracat gelirleri içerisinde önemli paya sahip olmakla birlikte diğer ülke televizyonlarında yer alarak Türkiye’nin,  Türk kültürünün ve Türk markalarının geniş coğrafyalara tanıtılmasında önemli rol üstlenmektedir. Çalışmayla, Türkiye imajı ve ihracatı için büyük bir güç olan Türk dizi filmlerinin uluslararasılaşmasında fuar süreci anlaşılmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aytaç, A. İpek ., & Üner, M. M. . (2021). Türk Dizi Filmlerinin Uluslararasılaşmasında Distribütörlerin Fuar Süreci: Çoklu Örnek Olay İncelemesi . İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2507–2522. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1274

Sayı

Bölüm

Makaleler