Kişilik Özellikleri İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi: Kırşehir İlindeki Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mehmet Orkun Ünsever Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir, Türkiye
  • Fatih Ferhat Çetinkaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi İdari ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1283

Anahtar Kelimeler:

Beş Faktör Kişilik Özellikleri- İş Tatmini- Kamu Çalışanı

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü üstlenip üstlenmediğinin Kırşehir İlinde çalışmakta olan kamu çalışanları üzerinde araştırılmasıdır.

Yöntem – Araştırma modeli oluşturulurken ilgili literatür ışığında kişilik özelliklerinin iş tatminine etkisinde psikolojik sermaye aracı değişken olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir ilinde çalışmakta olan kamu çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır.  Kırşehir İlinde görev yapmakta olan 391 kamu çalışanına anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistiksel analiz programı aracılığıyla analiz edilmiş, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerine yer verilmiştir. 

Bulgular – Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sermaye üzerinde beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlarından duygusal denge negatif ve anlamlı etkiye sahipken, dışadönüklük boyutu ise pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. Psikolojik sermayenin ise içsel ve dışsal iş tatmini boyutları üzerinde pozitif etkileri olduğu görülmüştür. Aracılık etkisi bakımından ise, psikolojik sermayenin beş faktör kişilik özellikleri alt boyutları olan duygusal denge ve dışadönüklük ile içsel iş tatmini arasında tam aracılık etkisi bulunurken, bir diğer kişilik özelliği alt boyutu olan uyumluluk boyutunda ise psikolojik sermayenin kısmi aracılık etkisine sahip olduğu gözlenmiştir. Yine uyumluluk boyutuna ilişkin olarak, bu boyutun dışsal iş tatmini ile olan ilişkisinde psikolojik sermaye kısmi aracılık etkisi göstermektedir. Genel iş tatmini açısından bakıldığında ise, psikolojik sermaye kişilik alt boyutlarından dışadönüklük alt boyutunda tam aracı etkiye sahipken, uyumluluk alt boyutunda ise kısmi aracılık etkisine sahip bulunmuştur.

Tartışma –  Kişilik özelliklerinin iş tatminine etkisinde psikolojik sermayenin aracılık etkisi araştırma neticesinde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda çalışanların psikolojik sermayelerini artıracak uygulamalrın hayata geçirilmesi iş tatmim düzeylerini artıracaktır. Yöneticilerin bu uygulamalrı hayata geçirmeleri önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ünsever, M. O. ., & Çetinkaya, F. F. . (2021). Kişilik Özellikleri İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi: Kırşehir İlindeki Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2653–2677. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1283

Sayı

Bölüm

Makaleler