Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi

Yazarlar

  • Emre Esat Topaloğlu Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şırnak, Türkiye
  • Sevda Metin Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1293

Anahtar Kelimeler:

Tüketici Güven Endeksi- Pay Piyasası- G7 Ülkeleri- Zaman Serisi Analizi

Özet

Amaç –  Bu çalışmada G7 ülkelerinde tüketici güven endeksi ile pay piyasa getirisi arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla, G7 ülkelerinin Ocak 2014 – Kasım 2020 dönemi aylık tüketici güven endeksi ve pay piyasası verileri kullanılmıştır.

Yöntem – Tüketici güven endeksi ile pay piyasası getirisi arasındaki ilişkiler uzun dönem eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleri ile incelenmiştir.

Bulgular –  Çalışma sonucunda tüketici güven endeksi ile pay piyasası getirisi arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu ve eşbütünleşme katsayı tahmin modeli sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ile pay piyasası getirisi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Granger nedensellik analizleri sonucunda, tüketici güven endeksi ve pay piyasa getirisi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir.

Tartışma – Gelişmiş ülkelerde yatırımcı duyarlılığı ile pay piyasaları arasında karşılıklı uzun dönemli ve pozitif ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu ülkelerde yatırımcıların ekonomiye duydukları güven doğrultusunda yatırım kararı aldıkları söylenebilir. Diğer yandan pay piyasalarında işlem hacminin artması ve getirinin yükselmesi de yatırımcılarda piyasalara olan güveni artırabilmektedir. Dolayısıyla, yatırımcı duyarlılığının pay piyasalarını etkilediği varsayımının geçerli olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Topaloğlu, E. E., & Metin, S. (2021). Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2832–2844. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1293

Sayı

Bölüm

Makaleler