Bilge Liderlik Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması

Yazarlar

  • Burcu Üzüm Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye
  • Osman Seray Özkan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Manyas Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye
  • Yasemin Gülbahar T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Anahtar Kelimeler:

Bilge Liderlik- Geçerlik- Güvenirlik

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amaçlarından biri, Ding vd. (2019) tarafından geliştirilen bilge liderlik ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Diğer amacı da, ölçeğe ait psikometrik özelliklerin ortaya konularak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlamaktır. Yöntem – Veri toplama aracı olarak anket formu tercih edilmiştir. Ana kütleyi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Örneklem 199 kişiden oluşmaktadır. Analizler için SPSS ve AMOS programı kullanılmıştır. Bulgular – Ölçek faktör yapısının uygunluğu için açımlayıcı (AFA), doğrulayıcı (DFA) faktör ve iç tutarlılık analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %71.549’dur. AFA’ya göre madde faktör yük aralığı .80-.87’dir. DFA bulguları uyum iyiliği değerleri, χ2/df=1.76; RMSEA=.06; SRMR=.02; CFI=.99; IFI=.99; GFI=.97 olup, iç tutarlılık katsayıları ise α=.92; CR>.93; AVE>.65 şeklindedir. Belirtilen değerler kabul edilebilir düzeydedir. Tartışma – Yapılan analizler sonucunda, “Bilge Liderlik Ölçeği’’nin Türk kültürüyle olan uyumu psikometrik özellikleriyle kanıtlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge Liderlik Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Sayı

Bölüm

Makaleler