Turizm Sektöründe Devlet Teşviklerinin TMS-20, BOBI FRS ve MSUGT Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi ve Karşılaştırılması

Yazarlar

  • Bengü Açık Ateş Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, Türkiye
  • Seval Elden Ürgüp Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sivas, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1478

Anahtar Kelimeler:

Turizm- Devlet Teşvik- BOBİ FRS

Özet

Amaç – Ülkenin kalkınması, ekonomik olarak düzen ve istikrarın sağlanması, uluslararası alanda rekabet edebilme gücüne sahip olabilmesi için devletin yardım ve desteğine ihtiyaç duyulur. Bu desteğe ihtiyaç duyulan sektörlerden birisi olan turizm sektörünün, yatırım maliyeti yüksek bir sektör olduğunu göz önünde bulundurursak devlet teşviklerine duyulan ihtiyaçta artmaktadır. Ayrıca turizm sektörü hizmet odaklı bir sektör olduğundan diğer sektörlere göre daha maliyetlidir. Bu nedenle turizm odaklı olarak devlet birçok teşvik vermektedir. Çalışma içerisinde yer alan enerji ile ilgili teşviklerin BOBİ FRS, TMS-20, MSUGT raporlama sistemlerine göre nasıl muhasebeleştirildiği ve aralarındaki farklılıkların neler olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışma da Mersin ilinde bulunan otelin kullanmış olduğu raporlama sistemlerine göre muhasebeleştirdikleri teşvikleri örneklendirerek açıklamak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Devletin turizm sektörüne vermekte olduğu teşvikleri ve bu teşvikler hakkında bilgilendirme yaparak BOBİ FRS, TMS-20, MSUGT raporlama sistemlerinin karşılaştırmalı olarak nasıl muhasebeleştirildiği hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmada kullanılan otel işletmesinde enerji teşviki ile ilgili yapılan giderler, raporlama sistemlerine göre ayrı ayrı muhasebeleştirilerek kayıtlar ile örneklendirilip karşılaştırılmıştır. İşletmeden alınan muhasebe kayıtları BOBİ FRS, TMS-20, MSUGT’e göre ayrı ayrı raporlanarak aralarındaki benzerlik ve farklılıklara değinilmektedir. Bulgular – Kullanılan muhasebe hesapları, raporlama sistemlerine göre değişkenlik göstermiştir. Yevmiye kayıtlarında da net bir şekilde bu değişkenlikler görülmektedir. Turizm teşviklerinin gelirde kayıt edildiği raporlama sistemlerinin çoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir. Sermaye yaklaşımının benimsendiği raporlama sistemlerinde fonlar ve öz kaynaklar gibi sermayeye yönelik hesaplar daha ağırlıklı kullanılmaktadır. Teşviklerin doğru ve anlaşılır kayıt edilmesi ve raporları inceleyecek yetkili kişilere şeffaf bilgi vermesi, her bir raporlama sistemine göre inceleme yapıp önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Verilen işletme örneğinde finansal raporlama çerçevesinde bulunan benzer ve farklı raporlama yöntemleri ele alınmış, bu raporlama yöntemleri hakkında yorumlar yapılmıştır. Tartışma – İşletmeler açısından doğru ve şeffaf bilgiler ile devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi çok önemlidir. Teşvikler turizm firmalarında gelir olarak muhasebeleştirildiğinde kar gibi görünür. Bu sebeple firmanın raporlamalarını takip eden yetkili kişilere kar olduğundan fazla görünecektir. Satışlardan elde edilen brüt kar finansal tablolara yansıyacaktır. Bu durumda devletten alınan teşvikin öz kaynaklarda takip edilmesi ya da duran varlığın maliyetinden düşülmesi önerilebilir. TMS-20’de gelir yaklaşımı ve sermaye yaklaşımı olarak iki ayrı raporlama yöntemi vardır. TMS-20’ de yer alan sermaye yaklaşımına göre özel fonlara aktarılması daha sağlıklı bilgi verilmesini sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Açık Ateş, B., & Elden Ürgüp, S. (2022). Turizm Sektöründe Devlet Teşviklerinin TMS-20, BOBI FRS ve MSUGT Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi ve Karşılaştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1890–1903. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1478

Sayı

Bölüm

Makaleler