Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Nuran Varışlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1487

Anahtar Kelimeler:

Liderlik- Dönüşümcü Liderlik- Motivasyon

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, dönüşümcü liderlik uygulamalarının, çalışanların performansına etkilerinin analizidir. Yöntem – Bu araştırmanın kuramsal kısmında tümden gelim ve uygulama kısmında nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi izlenmiştir. Çalışmanın verileri anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anketin ilk kısmında araştırmacı tarafından hazırlanan demografik sorulara, ikinci kısımda “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” ve 3. kısımda ise “Çalışan Performansı Ölçeği”ne yer verilmiştir. Araştırmanın evreni, Ankara Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) faaliyetlerini sürdüren kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı yapan işletmelerde çalışan toplam 396 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan Anketlerden elde edilen verilerle; güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, veri analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi ile analizleri yapılmıştır. Bulgular – Bu çalışma için yapılan analizler sonucunda; entelektüel uyarımın, dürüstlük üzerinde ve davranış modeli oluşturmanın, özgecilik üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, vizyon belirlemenin, özgecilik üzerinde; grup amaçlarının kabulünün, güçlendirme - özgecilik üzerinde ve yüksek performans beklentisine sahip olmanın, özgecilik üzerinde negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Dönüşümcü liderlik; çalışanların yeniliğe teşvik edilmesini, görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeleri, işletme amaçlarının tüm çalışanlar tarafından paylaşılması, güven ortamının oluşturulması, çalışanların değerli olduğunun yansıtılması ve çalışanların desteğinin sağlanmasına yönelik tutumlarını içermektedir. Diğer taraftan, çalışanlarını hem de hızla değişen ortama uyum sağlayabilen işletmeler, müşteri memnuniyetini artırabilmekte, çalışan performansını sürekli geliştirebilmekte, ürün-hizmet kalitesini yükseltebilmekte, verimliliği artırabilmekte, rekabette başarılı olabilmekte ve varlığını sürdürebilmektedir. Dolayısıyla bu türden üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalarla; işletmelerin verimliliğini artırması, çalışanların performansında iyileşmeler sağlanması, işletmelerin rekabet ortamında sürekliliklerini sağlamaları, mal ve hizmetlerin kalitesinin artması, işletmelerin rekabet gücünün arttırılması ve ülke kalkınmasına önemli faydalar sağlanmasına olumlu katkılar sunulabileceği düşüncesiyle bu araştırmanın yapılması planlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Varışlı, N. (2022). Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2030–2049. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1487

Sayı

Bölüm

Makaleler