Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi

Yazarlar

  • Saliha Çapa Necmettin Erbakan Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye
  • Güzide Karakuş Necmettin Erbakan Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1491

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Kaynak Planlama- Tedarik Zinciri Performansı- KKP

Özet

Amaç – Sürdürülebilir yaşam sürdürülebilir tedarik zincirleri ile mümkündür. 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve Dünya’nın tamamına yayılarak ekonomik ve sosyal açıdan önemli olumsuzluklara yol açan Covid 19 (Koronavirüs) pandemisi tedarik zincirlerinin öneminin bir kez daha anlaşılmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı kaynakların ve süreçlerin planlanması, organizasyonu, izlenebilirliği ve iyileştirilmesi için işletmelere önemli avantajlar sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemi kritik başarı faktörlerinin işletme esnekliği bağlamında tedarik zinciri performansına etkisinin ölçülmesidir. Yöntem – Araştırmada pilot bölge olarak Konya Organize Sanayi Bölgesi belirlenmiştir. Literatür incelemesi sonucunda derlenen 7 adet kritik başarı faktörü tanımlanmış ve 8 adet hipotez ile model oluşturulmuştur. Pilot uygulama sonrasında verileri toplamak için belirlenen ana kütleye tek tek ulaşılarak 46 ifadeden oluşan anket yöneltilmiş ve %47 oranında geri dönüş sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme ve bilgi teknolojilerine uyum faktörleri ile tedarik zinciri performansı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Üst yönetimin desteği, örgütsel direnç ve işletme esnekliği ile tedarik zinciri performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Tartışma – İşletme performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan KKP sistemlerinin kritik başarı faktörlerinden eğitim kalitesi, proje yönetimi becerisi, proje ekibi, süreç iyileştirme ve bilgi teknolojilerine uyum faktörleri tedarik zinciri performansı üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. İşletme yöneticileri tedarik zinciri performansı için de önemli olan bu kriterleri doğru anlamalı ve gerekli ön hazırlıkları yaparak KKP sistemlerine geçiş sağlamalıdır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Çapa, S., & Karakuş, G. (2022). Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemi Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Esnekliği Bağlamında Tedarik Zinciri Performansına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2095–2116. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1491

Sayı

Bölüm

Makaleler