Turizm İşletmelerinin ve Paydaşların Başarı Düzeyinin, Yerel Halkın Etkinlik Memnuniyetine Etkisi: Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali Örneği

Yazarlar

  • Özge Büyük Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye.
  • Simge Kömürcü Sarıbaş İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1515

Anahtar Kelimeler:

Etkinlik turizmi- Memnuniyet- Turizm İşletmeleri

Özet

Amaç – Çalışmada etkinliklerin düzenlenmesinde görev alan paydaşların başarısının yerel halkın etkinlik memnuniyetine olan etkisini Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali örneklemi ile belirlemek amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Paydaşlar ve yerel halk ile yapılan derinlemesine mülakatlara MaxqDA programı kullanılarak içerik analizi uygulanmıştır. Bulgular – Sonuçlara göre: (1) Festival başarısız olarak değerlendirilmiş, bu başarısızlığın nedeni olarak da profesyonel olmayan yönetim anlayışı gösterilmiştir. (2) Yerel halk etkinlikten memnun değildir, ekonomik getiriler olumlu değerlendirmekle birlikte memnuniyetsizlik nedeni olarak çevresel, sosyal ve kültürel maliyetlere işaret edilmektedir. (3) Paydaşların yönetim anlayışının profesyonel olarak nitelenmemesinin nedeni olarak, birbirleri ile kurdukları ağ yeteneğinde ve halkla iletişimlerindeki şeffaflıktaki eksiklikler olarak gösterilmiştir. (4) Kaynakların azlığından büyük oranda olumsuz etkilenen ağ yeteneğinin ise kültürel yapı ve adanın tanıtımı ile ilgili geçmişte yapılmış ve halen yapılmakta olan çalışmalar ile de beslendiği ve geliştiği belirlenmiştir. Tartışma – Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali örneklemi üzerinde yürütlen bu çalışmada etkinliklerin başarısında etkili olan faktörlerin yanısıra, yerel halkın memnuniyet düzeyleri tespit edilerek, aralarındaki ilişkiler tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Büyük, Özge, & Kömürcü Sarıbaş, S. (2022). Turizm İşletmelerinin ve Paydaşların Başarı Düzeyinin, Yerel Halkın Etkinlik Memnuniyetine Etkisi: Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2482–2500. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1515

Sayı

Bölüm

Makaleler