Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Performans Değerleme Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Altuğ Çağatay Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Tokat, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1576

Anahtar Kelimeler:

Performans- Performans Değerlendirme- Sağlık Çalışanları

Özet

Amaç – Bu çalışma, covid-19 pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarının performans değerleme sistemine ilişkin görüşlerinin değerlendirilerek bu görüşlerin kişisel ve mesleki özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Çalışmada veri toplama tekniklerinden anket yöntemine başvurulmuştur. Anket uygulaması sonucunda, elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu için Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Çalışma modeli olarak sağlık çalınalarının kişisel faktörleri ile performans alt boyutları arasında ilişkiyi içermektedir. Bulgular – Çalışmada, ölçek ifadelerine verilen cevapların güvenilirlik düzeyleri için Cronbach’s Alpha değeri ortaya konmuş olup bu değer 0,95 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, sağlık çalışanlarının performans değerleme sistemine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılmasında ikili değişkenler için Bağımısz Örneklem t-testi, ikiden fazla değişkenler için Tek Yönlü Varans analizine başvurulmuştur. Tartışma – Elde edilen sonuçlarda, cinsiyete göre performans değerleme sistemine yönelik görüşlerin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın, medeni durum, kurumdaki çalışma süresi, eğitim düzeyi, covid-19 kaynaklı yatan hastaya hizmet verme durumu ve covid-19 kaynaklı ölüm senaryosu yaşama durumu ile performans değerleme sistemine yönelik görüşler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çağatay, A. (2023). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Performans Değerleme Sistemine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 109–123. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1576

Sayı

Bölüm

Makaleler