Bir Holdingde Yapılan İç Denetim Çalışmalarının Örnek Vakalarla Analizi

Yazarlar

  • Zekeriya Demir Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1577

Anahtar Kelimeler:

İç Denetim- İç Kontrol- Örnek Vakalar

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, bir holding şirketindeki iç denetim çalışmalarının örnek vaka yöntemi ile analiz edilmesi ve literatürde eksik olduğu düşünülen örnek vaka yöntemi ile ilgili literatüre katkı sunulmasıdır. Yöntem – Çalışmada yöntem olarak örnek vaka yöntemi belirlenmiştir. Bu yöntemin belirlenmesinin nedeni iç denetim ile ilgili çalışmaların genel olarak teorik ve ankete dayalı olmasıdır. Çalışma kapsamında yer verilen vakalar holding iç denetim koordinatörlüğü tarafından holdinge bağlı şirketlerde yapılan iç denetim çalışmaları sonucunda hazırlanan denetim raporlarından alınmış ve analiz edilmiştir. Bulgular – Çalışma kapsamındaki holdingin büyüklüğü ve 1989 yılından beri iç denetim biriminin bulunması dikkate alınarak denetim raporlarında çok daha az bulgu ile karşılaşılacağı beklenmiş olmasına rağmen çok fazla eksik ve hatalı işlem olduğu görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle şirketlerdeki usulsüz ve hileli işlemlerin önlenmesi açısından iç kontrol sisteminin tek başına yeterli olmadığı, iç kontrol sisteminin mutlaka iç denetim tarafından denetlenmesi gerektiği, iç denetim raporlarından anlaşılmıştır. Holdinge bağlı yurtiçi ve yurtdışı iştirak ve bağlı ortaklıklarda iç denetim çalışmalarının önemi, düzenlenen iç denetim raporlarında net olarak ortaya konulmuştur. Son olarak iç denetim çalışmalarının yanında holding ve holdinge bağlı şirketlerde iç denetim birimlerinin yanında risk yönetim birimlerinin de kurulmasının önemi ortaya çıkmıştır. Tartışma – Türkiye’de iç denetim çalışmalarından daha iyi sonuçlar alınabilmesi için örnek vakalara dayalı çalışmaların artmasına ihtiyaç olduğu ve bu çalışmaların yapılabilmesi içinde şirketlerin ticari sır kapsamında olmayan verileri paylaşmaya istekli olmaları gerekmektedir. Bu çalışmalar hem literatürün gelişmesine hem de iç denetim çalışmalarının daha etkin ve verimli olmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında diğer işletmelerin bu vakalardan ders çıkarmaları sayesinde usulsüz ve hileli işlemlerle karşılaşmalarının önüne de geçilebilecektir. Gerek bu çalışma ve gerekse literatür incelemesinden iç denetim uygulamaları ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür. Karşılaştırmalı çalışmaların sektör, şehir veya farklı ülkeler bazında yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmaların, farklı sektörler, şehirler ve ülkelerde iç denetime bakış açılarının anlaşılmasına ve buna uygun modellerin geliştirilmesine katkısı olabilir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, Z. (2023). Bir Holdingde Yapılan İç Denetim Çalışmalarının Örnek Vakalarla Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 124–146. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1577

Sayı

Bölüm

Makaleler