Kültürün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisinde Algılanan İsteğin Moderatör Rolü: İstanbul Örneği

Yazarlar

  • Leyla Afşar Doğrusöz İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji Doktor Adayı, İstanbul, Türkiye
  • Ayşe Pınar Uluçay İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji Doktor Adayı, İstanbul, Türkiye
  • Selim Yazıcı İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1578

Anahtar Kelimeler:

Geert Hofstede- Kültür- Girişimcilik

Özet

Amaç – Katılımcıların kültür alt boyutlarının düzeylerini incelemek ve kültürün girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinde bireyin algıladığı isteğin moderatör rolünü belirlemektir. Yöntem – Bu ilişkisel araştırma; İstanbul ilinde yaşayan, 15-65 yaş arasında olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 462 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Dört bölüm olan anket, katılımcı tanıtıcı bilgi formu, Kültürel Değerler Ölçeği, Girişimcilik Niyeti Ölçeği ve Algılanan İstek Ölçeği’nden oluşmaktadır. Elde edilen verilere, IBM SPSS 21.0 programı aracılığıyla; korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizi uygulanmış, tanımlayıcı istatistikler yapılmış ve sonuçlar detaylı olarak yorumlanmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, kültürel değerler boyutları ile girişimcilik niyeti arasında zayıf düzeyde, girişimcilik niyeti ile algılanan istek arasında ise orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Yapılan regresyon analizinde, algılanan istek moderatör değişkeni, model sabiti haricinde bağımlı değişken üzerinde en fazla etkiye sahip olan değişkendir. Tartışma – Alanyazında kültür boyutları ile girişimcilik niyeti arasındaki etkisinde algılanan isteğin moderatör rolünü inceleyen sınırlı sayıda araştırma bulunması nedeniyle, bu araştırmanın literatüre katkı sağlayacağını söylemek mümkündür. Araştırma, bireyleri girişimci olmaya yönlendiren veya engelleyen kültürel değerleri anlamak ve bu alandaki anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak açısından önem taşımaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Afşar Doğrusöz, L., Uluçay, A. P., & Yazıcı, S. (2023). Kültürün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisinde Algılanan İsteğin Moderatör Rolü: İstanbul Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 147–161. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1578

Sayı

Bölüm

Makaleler