Japon Yalın Üretim Yönetimi Modelinin Türk İmalat Sanayinde İşgören Verimliliğine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

Yazarlar

  • Sibel Aybar Gelişim Üniversitesi, Gelişim MYO, İstanbul, Türkiye
  • Binnur Gürül Gelişim Üniversitesi, MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Huriye Esra Karatürk Gelişim Üniversitesi, Gelişim MYO, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1579

Anahtar Kelimeler:

Yalın Üretim Yönetimi Modeli- İşgören Verimliliği- Yapısal Eşitlik Modeli

Özet

Amaç – Bu çalışma; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yalın üretim yönetimini uygulayan işletmeler ölçeğinde (yani yalın üretim yönetim modelinin) işgören verimliliğine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, yalın üretim yönetim modelini uygulayan imalat sektörü işletmelerinde, yalın üretim uygulamaları ile işgören verimliği arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmada anket ile yüz yüze görüşme, veri toplama yöntemi olarak benimsenmiştir. Araştırma hipotezlerinden sürekli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesini gerektiren hipotezler için yapısal eşitlik modellerinden faydalanılmıştır. İki grup arasındaki farkların incelenmesi amacı ile bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla grup arasındaki farkların incelenmesi için ise Anova testinden faydalanılmıştır. Bulgular – Bu çalışmada; yalın üretim yönetimi boyutlarının tümünün, işgören verimliliğini oluşturan bütün boyutlarla güçlü pozitif ilişkiler gösterdiği ortaya konulmuştur. Başka bir deyişle; araştırma sonucunda yalın üretim yönetimi ile işgören verimliliği değişkenleri arasında anlamlı ve güçlü ilişkilerin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Tartışma – Elde edilen sonuçlara göre işgören verimliliği, yalın üretim uygulama süresine göre farklılaşmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Aybar, S., Gürül, B., & Karatürk, H. E. (2023). Japon Yalın Üretim Yönetimi Modelinin Türk İmalat Sanayinde İşgören Verimliliğine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 162–186. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1579

Sayı

Bölüm

Makaleler