Duygusal Dayanıklılık Algısının Ölçülmesi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Seçil Ulufer Kansoy Kırklareli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi İstanbul, Türkiye
  • Can Burak Nalbantoğlu Bağımsız Araştırmacı, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1589

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Dayanıklılık- Havacılık- Kokpit

Özet

Amaç – İş hayatı içerisinde çalışanların karşılaştıkları zor durumlardan daha güçlenerek çıkabilmesi duygusal dayanıklılık olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışma içerisinde de havacılık sektöründe çalışanların duygusal dayanıklılık konusundaki algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden anket toplama tekniği kullanılarak yapılmıştır. Çalışma havacılık sektöründe çalışan kabin ve kokpit ekibindeki kişileri kapsamaktadır. Araştırma, havacılık sektöründe kokpit ve kabin ekibinde çalışan kişileri kapsamaktadır. Hazırlanan anket 500 kişiye gönderilmiş ve 398 cevap alınmıştır. Elde edilen cevaplar doğrultusunda öncelikle AMOS programı kullanarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde duygusal dayanıklılık algısının kişisel alan, aile, sosyal yeterlilik ve benlik şeklinde dört faktöre ayrıldığı görülmüştür. Elde edilen bu faktörler ile tanımlayıcı özellikle arasında anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek üzere SPSS 21.0 programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Bulgular – Analiz sonucunda havacılık sektöründe kabin ekibi ve kokpit ekibi olarak çalışan kişilerde duygusal dayanıklılık algısının varlığına ulaşılmıştır. Tartışma – Çalışmanın genel değerlendirmesine bakıldığında havacılık sektöründe duygusal dayanıklılık algısı kokpit ekibi için net olarak görülmektedir. Burada dikkat çeken nokta ise cinsiyet konusunda bir farklılığın olmamasıdır. Diğer bir ifadeyle duygusal dayanıklılık algısı kadınlar ve erkekler için bir farklılık oluşturmamakta ve hatta iki taraf içinde aynı algıyı yaratmaktadır. Kokpit ekibinin özellikle alt boyutlar anlamında daha ön plana çıktığı da açık bir şekilde görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kansoy, S. U., & Nalbantoğlu, C. B. (2023). Duygusal Dayanıklılık Algısının Ölçülmesi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 317–331. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1589

Sayı

Bölüm

Makaleler