İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Şerif Durmuş Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu, Karaman, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1592

Anahtar Kelimeler:

İş Becerikliliği- Bibliyometrik Analiz- Web of Science

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı iş becerikliliği hakkında literatürde yapılmış olan çalışmaların bibliyometrik açıdan ele alınarak daha sonra yapılacak çalışmalar için araştırmacılara kavramsal bir çerçeve çizmektir. Yöntem – Nicel araştırma yöntemi ile yapılan araştırmada veriler bibliyometrik analiz ile incelenmiş ve görsel haritalama için VOSviewer programı kullanılmıştır. Araştırma verilerine ulaşmak için Web of Science Core Collection veri tabanından yararlanılmıştır. Veri tabanına “job crafting” olarak giriş yapılmış ve 2001-2022 (2022 ağustos) yılları arasında yapılan 741(makale, bildiri, kitap, makale kritiği) çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmalar yazar, atıf sayısı, coğrafi dağılım, yayınların yapıldığı kurum ve anahtar kelime yönünden incelenmiştir. Bulgular – Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre iş becerikliliği hakkında literatüre yayın sayısı açısından en çok katkı yapan yazarın Bakker (57 adet), çalışmalarına en çok atıf alan yazarın Bakker (6003 adet), en çok atıf alan çalışmanın (1887 adet) Wrzesniewski ve Dutton (2001) tarafından Academy of Management Review dergisinde yayınlanan çalışma, en çok yayının yapıldığı ülkenin Hollanda (173) olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan yayınlarda en çok tekrarlanan anahtar kelimenin “job crafting” olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Örgütlerde her geçen gün insan faktörünün öneminin artması ve rekabetin getirdiği verimlilik ve etkinliğin artırılma çabası göz önünde bulundurulduğunda çalışan davranışlarının nedenlerinin ve sonuçlarının bilinmesi yöneticiler ve araştırmacılar için daha da önemli hale gelmektedir. Literatür incelendiğinde iş becerikliliği kavramını konu eden çeşitli yerli ve yabancı çalışmalara rastlanmaktadır. Fakat bu konuda yerli çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak çalışmaların yerli literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Durmuş, Şerif. (2023). İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 367–378. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1592

Sayı

Bölüm

Makaleler