Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • Hilmi Etci Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Muğla, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1605

Anahtar Kelimeler:

Sinizm- Sendika- Kamu Görevlileri

Özet

Amaç – Bu çalışmada sendika üyesi kamu görevlilerinin sinik tutum algılarının belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmanın amacı doğrultusunda tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracında katılımcılara ait kişisel bilgiler, sendika üyelik bilgileri ile örgütsel sinizmi ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Araştırmanın evreni, Muğla’da kamu görevlisi sendikalarına üye olan kamu görevlileridir. Araştırma evreni doğrultusunda yüksek bir örnek kütleyi oluşturabilmek için örneklem seçme metotlarından olasılığa dayalı olmayan örneklem yöntemine bağlı olarak amaçlı örneklem seçimi kullanılmıştır. 448 anketten elde edilen verilere yönelik analizler yapılmıştır. Bulgular - Sendikal sinizm ölçeğinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutlu faktör yapısının kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sendikal sinizm ölçeği ve boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre sendikal sinizmde farklılık gözlemlenmiş; ancak medeni durum, doğum yılı aralığı, eğitim düzeyi, ailede sendika üyesi çalışan olması ile sendikalılık süresine göre gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir. Tartışma – Bu çalışmanın sonuçlarının diğer araştırmalarla karşılaştırması yapılmış, gelecekteki araştırmalarda nelerin üzerinde durulması gerekliliği vurgulanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Etci, H. (2023). Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 578–592. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1605

Sayı

Bölüm

Makaleler