Üniversite Çalışanlarının Algıladığı Örgütsel Desteğin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği

Yazarlar

  • Abdulhamit Eş Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İşletme Bölümü, Bolu, Türkiye
  • Hakan Tahiri Mutlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İşletme Bölümü, Bolu, Türkiye
  • Bazarkul Zholdybekova Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İşletme Bölümü, Bolu, Tükiye.
  • Cihat Şiar Akçakale Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İşletme Bölümü, Bolu, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1615

Anahtar Kelimeler:

Algılanan Örgütsel Destek- İş Tatmini- Örgütsel Bağlılık

Özet

Amaç – Araştırma Kazakistan’daki üniversite çalışanlarının algıladığı örgütsel destekleri, iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Tasarım/Yöntem/Yaklaşım – Araştırmanın verileri, üniversitelerin tüm akademik ve idari personeline e-posta vasıtasıyla yollanan anketler ile elde edilmiştir. Analize uygun ve geçerli olarak kabul edilen 811 anket araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS programı ile; faktör analizi, güvenilirlik testi, korelasyon ve regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Bulgular – Faktör analizi sonucunda; örgütsel destek boyutunda “örgütsel güçlendirme”, “desteklemeyen örgüt”; örgütsel bağlılık boyutunda ise “içselleştirilmiş bağlılık” gibi literatürde önceden tanımlanmamış yeni faktörler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda üniversite çalışanlarının algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Regresyon analizine göre örgütsel güçlendirmenin iş tatminini pozitif, desteklemeyen örgütün iş tatminini negatif etkilediği görülmüştür. Ayrıca örgütsel güçlendirmenin normatif bağlılığı, devam bağlılığını ve içselleştirilmiş bağlılığı pozitif yönde arttırdığı görülürken, desteklemeyen örgütün duygusal bağlılığı ve içselleştirilmiş bağlılığı azaltıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Araştırma sonucu, örgütsel bağlılığın çalışanların örgütün hedef ve değerlerini benimsemelerini içeren çok boyutlu bir kavram olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra bağlılığın çift taraflı olması gerektiği de ortaya çıkmıştır. Yani örgütün çalışanlara ne kadar bağlı olup olmadığı bu çalışmada örgütsel destek üzerinden aktarılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Eş, A., Mutlu, H. T., Zholdybekova, B., & Akçakale, C. Şiar. (2023). Üniversite Çalışanlarının Algıladığı Örgütsel Desteğin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 732–750. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1615

Sayı

Bölüm

Makaleler