Destinasyon Pazarlamasında İmaj Algısı: Kırıkkale Örneği

Yazarlar

  • Aylin Nalçacı İkiz Kırıkkale Üniversitesi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
  • Sertaç Sert Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Antalya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1682

Anahtar Kelimeler:

Destinasyon imajı- Destinasyon pazarlaması

Özet

Amaç – Dünyada her geçen gün turist sayısı artış göstermekte ve bu artışa bağlı olarak turizm destinasyonları arasındaki rekabet de hız kazanmaktadır. Destinasyonların rekabette üstünlük sağlamaları için rakipleri ile aralarındaki farkları ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Destinasyon pazarlaması kapsamında gerçekleştirilen tanıtım, imaj, marka ve konumlandırma çalışmaları destinasyonların başarıyı sağlamasında anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Kırıkkale ilinin destinasyon imajına yönelik olarak üniversite öğrencilerinin algısının belirlenmesidir. Yöntem – Araştırma nicel araştırma yöntemi, tarama modeli ve tekil tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni olarak Kırıkkale ili, örneklem olarak Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket uygulaması sonucunda, 464 adet değerlendirilebilir anket formu elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır. Bulgular – Araştırmadan elde edilen sonuçlar, Kırıkkale’nin genel olarak destinasyon imajının çok olumlu olmadığını göstermektedir. Şehrin genel özellikleri, tarih ve kültür, doğal çevre, turizm ve boş zaman faktörlerinin imajına yönelik algı görece daha olumsuzdur. Örneklemin büyük kısmının, Kırıkkale’nin beklentilerini karşılamadığı, bir daha gelmek istemediği ve Kırıkkale’yi çevresine tavsiye etmeyeceği bulgulanmıştır. Tartışma – Turizm sisteminin kompleks yapısı, destinasyon imajını hem gelişmiş hem de gelişmekte olan destinasyonların turizm politikası ve planlaması açısından en önemli destinasyon pazarlaması faktörlerinden biri haline getirmektedir. Kırıkkale’nin destinasyon imajının olumlu olmadığı, benzer çalışma ve destinasyonlarla karşılaştırıldığında da daha düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Kırıkkale gibi deniz-kum-güneş gibi olanaklarını bulunmayan destinasyonların “imaj” çalışmalarına bütüncül olarak yaklaşmaları gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Nalçacı İkiz, A., & Sert, S. (2023). Destinasyon Pazarlamasında İmaj Algısı: Kırıkkale Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 1834–1851. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1682

Sayı

Bölüm

Makaleler