Mobil Alışverişin Yenilikçi Tüketici Davranışına Etkisi

Yazarlar

  • Murat Başal İstanbul Gelişim Üniversitesi, M.Y. O, İstanbul, Türkiye
  • Bülent Deyirmenci İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi İstanbul, Türkiye
  • Ahmet Çelik Bağımsız Araştırmacı, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1690

Anahtar Kelimeler:

Mobil Alışveriş- Yenilikçi Tüketici

Özet

Amaç - Tüketiciler yenilikleri çokça takip edip, bunları kolayca sahiplenebilenler pazarlamada çok taşıyan yenilikçi tüketicilerdir. Bu nedenle amaç, çalışmaya konu olan yenilikçi tüketicilerin demografik değişkenleriyle birlikte mobil alışverişin ne yönlü bir etkisinin olduğu incelemektir. Yöntem – Anketle Türkiye’de yaşayan ve öncesinde mobil alışveriş yapmış 390 tüketiciden Google Formla alınan sonuçlarla yapısal eşitlik modeli uygulanarak analizi yapılmıştır. Oluşturulmuş olan hipotezlerden 3 tanesi kabul edilmiştir. Bulgular – Yapılan testler sonucunda Standart regresyon değerlerine yönelik elde edilen katsayı durumuna göre Mobil Alışveriş değişkeninde görülen 1 birimlik artış durumunun Yenilikçi Tüketici Davranışı değişkenlerinde görülecek olan 0,252 birimlik artış durumuna sebep olacağı beklenilmektedir. Ölçekler ve alt boyutlarının ilişkileri incelendiğinde en yüksek korelasyon değerinin Mobil Alışveriş ölçeği ile onun alt boyutu olan Konfor arasında olduğu, en düşük korelasyon değerinin ise Mobil Alışveriş ölçeği Yer boyutu ile Yenilikçi Tüketici Davranışı ölçeği arasında olduğu görülmüştür. Tartışma – Elde edilen bu sonuçlar literatürle uyumludur. Yenilikçi tüketiciler zaman zaman plansız ve hedonik olarak satın alabildiklerine de rastlanmaktadır. Yeniliğe duyarlı tüketiciler başlarının düşüncelerine bağlı olarak ürün tercihlerine yön verebilmektedirler.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Başal, M., Deyirmenci, B., & Çelik, A. (2023). Mobil Alışverişin Yenilikçi Tüketici Davranışına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 1957–1969. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1690

Sayı

Bölüm

Makaleler