Ekonomik Büyüme Modelinde Lojistik Sektörünün Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği

Yazarlar

  • Mustafa Gerşil Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Manisa, Türkiye
  • Soner Akın Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şube Müdürü, Manisa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1775

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik büyüme- İhracata dayalı büyüme

Özet

Amaç – Bu çalışmada, ülkenin sahip olduğu lojistik performans düzeyinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışma, 2007-2020 dönemi için 26 Avrupa Birliği ülkesine ilişkin ihracat, lojistik performans endeksi, yatırım, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyümeden oluşan dengeli panel verilerine dayanmaktadır. Bulgular – Çalışmadan elde edilen bulgular, Avrupa Birliği ülkelerinde ihracata dayalı büyüme modelinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, lojistik performans düzeyinin ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde önemli bir rol oynadığı; bu nedenle ekonomik büyümenin lojistik performans düzeyine bağlı olduğu bulunmuştur. Tartışma – Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ihracat artışı ekonomik büyümeyi arttıracağından, Avrupa Birliği ülkelerinde politika yapıcılar, mal ve hizmet ihracatını teşvik etmek amacıyla istikrarlı bir makroekonomik ortam sağlamalıdır. Rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla hükümetlerin, mevcut ülke düzeyindeki lojistik düzenlemelerini değerlendirerek buna yönelik politikalar ile beraber hangi alt sistemlerin en uygun hale getirilmesi, gerekirse geliştirilmesi ya da mevcut uygulamaların bütünüyle iptal edilmesi gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Gerşil, M., & Akın, S. (2024). Ekonomik Büyüme Modelinde Lojistik Sektörünün Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 44–53. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1775

Sayı

Bölüm

Makaleler