Pazar Rekabeti Bağlamında Yöneticilerin İnovasyon Anlayışının Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarıyla Ürün İnovasyonu Arasındaki İlişki

Yazarlar

  • Tahsin Çetin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Muğla, Türkiye
  • Cengiz Duran Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kütahya, Türkiye
  • Mehmet Çolak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Muğla, Türkiye
  • Sema Behdioğlu Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1810

Anahtar Kelimeler:

İnovasyon- Mobilya İşletmeleri

Özet

Amaç - Bu çalışmanın amacı, pazar rekabeti kapsamında yöneticilerin inovasyon anlayışıyla seçilmiş Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarının ürün kalitesine ve inovasyonuna olan ilişkilerin tespit edilmesi ve farklılığının ortaya konmasıdır. Yöntem – Mobilya sektöründeki işletmelerin TKY bağlamında inovasyon kalite durumlarını inceleyebilmek için mobilya sektörünün gelişmiş olduğu illerdeki orta kademe yöneticilerine yönelik literatüre bağlı bir model geliştirilmiş ve anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Basit tesadüfi yöntemle seçilen işletmelere yönelik olarak toplam 336 anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular - Yapılan analiz sonucunda, yöneticilerin inovasyon algısının teknoloji yönetimi/Ar-Ge değişkeni ile ürün kalitesi ve inovasyonuna etkisinin kıyaslama, müşteri odaklılık ve stratejik plan değişkenlerine göre daha anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Tartışma - Bu sonuçlardan yola çıkarak, mobilya sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) teknoloji yönetimi/Ar-Ge'ye yatırım yapması durumunda, pazarda rekabet edebileceği ve orta kademe mobilya yöneticilerinin inovasyon yapma konusunda sıkıntı yaşamayacağı önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Çetin, T., Duran, C., Çolak, M., & Behdioğlu, S. (2024). Pazar Rekabeti Bağlamında Yöneticilerin İnovasyon Anlayışının Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarıyla Ürün İnovasyonu Arasındaki İlişki. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 550–566. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1810

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri