Siber İncelemeye Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Yazarlar

  • Leyla Boy Akdağ Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye,
  • Özge Tayfur Ekmekci Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye,

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1817

Anahtar Kelimeler:

Siber inceleme- Algılanan adalet- Mahremiyet ihlali

Özet

Amaç – Bu çalışmada Cook, Jones Jones-Chick, Roulin ve O’Rourke (2020) tarafından geliştirilen Siber İncelemeye Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışma, Facebook (N=173) ve LinkedIn (N=239) kullanan bireylerden toplanan verilerle yürütülmüştür. Bulgular Facebook ve LinkedIn örneklemleri için 3 faktörlü modelin yakınsak ve ıraksak geçerliliklerinin sağlandığını ortaya koymuştur. Ölçeğin yordama geçerliliği, sinik tutumlar ölçeği ile test edilmiştir. Bulgular – Bulgulara göre LinkedIn örneklemi için mahremiyet ihlali ve yüzey geçerliliği boyutlarının sinik tutumlar üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkiye sahip oldukları saptanmıştır. Bu grup için yordama geçerliliği kısmen sağlanmıştır. Tartışma – Bulgular Türkiye’ de yapılacak araştırmalarda ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olarak kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Boy Akdağ, L., & Ekmekci, Özge T. (2024). Siber İncelemeye Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 670–691. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1817

Sayı

Bölüm

Makaleler