Yeşil Girişimcilik Literatürünün Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Şerife Kuzgun Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kırklareli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1818

Anahtar Kelimeler:

Yeşil Girişimcilik- Sürdürülebilirlik

Özet

Amaç – Çalışmanın temel amacı, yeşil girişimcilik literatürünün kapsamlı bir bibliyometrik analizini gerçekleştirerek, alandaki bilimsel gelişmelerin ve araştırma eğilimlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmak, bu alandaki akademik çalışmaların ana hatlarını çizmek ve gelecekteki araştırmalar için yol gösterici olmaktır. Yöntem – Bibliyometrik ve ağ analizi tekniklerine dayalı olarak Web of Science (WoS) veri tabanında “green entrepreneurship”, “sustainable entrepreneurship”, “environmental entrepreneurship” ve “eco-entrepreneurship” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda, 1997-2023 yılları arasında yayımlanan 832 makaleye ulaşılmıştır. Bu makaleler incelenmiş, VOSviewer programı ile görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular – Literatürde, yeşil girişimcilik konusuna duyulan ilginin zamanla arttığı gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar çoğunlukla işletme alanı kapsamında olup onu çevre bilimleri ve yönetim alanları izlemektedir. En fazla yayının ve ortak yazarlı çalışmalarda iş birliğinin Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olduğu, en fazla makalenin Sustainability dergisinde yayımlandığı, en fazla atıf alan derginin Journal of Business Venturing dergisi olduğu, en fazla atıf alan yazarın Wagner olduğu, en fazla makaleye sahip olan yazarın Fichter olduğu, anahtar kelime olarak en yaygın kullanılan kelimelerin sırasıyla; sürdürülebilir/yeşil/çevreci/eko girişimcilik, sürdürülebilirlik, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma, sosyal girişimcilik, döngüsel ekonomi, Kobi’ler ve inovasyon olduğu saptanmıştır. Tartışma – Konu ile ilgili bibliyometrik analiz çalışmaları sınırlı sayıdadır. Yerli literatürde ise konuya ilişkin WoS veri tabanını kapsayan bibliyometrik bir çalışmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde yeşil girişimciliğe verilen önemin yıllar ilerledikçe artması, disiplinlerarası alanlar ve farklı temalar ile desteklenerek ele alınması ve bu çalışmaların finansal destek alabilmesi umut vericidir. Bu çalışma araştırmacılara araştırdıkları konu hakkında yol göstermekte olup araştırma alanıyla ilgili olarak detaylı ve bütünsel bir bakış açısı ve veriler sağlamaktadır. Araştırmanın sadece WoS veri tabanına kayıtlı makaleleri kapsaması ve analizlerin VOSviewer programı aracılığıyla yapılmış olması araştırmanın kısıtlarındandır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Kuzgun, Şerife. (2024). Yeşil Girişimcilik Literatürünün Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 692–712. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1818

Sayı

Bölüm

Makaleler