Seyahat Acentalarının Destinasyon Pazarlama Kalitesine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi: Konya Örneği

Yazarlar

  • Bilal Erdem Selçuk Üniversitesi, Akşehir MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Konya, Türkiye
  • Alper Ateş Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1819

Anahtar Kelimeler:

Turizm Pazarlaması- Destinasyon Pazarlaması

Özet

Amaç- Destinasyon pazarlaması, küresel pazarlarda turistik destinasyonların büyümesi ve sürdürülebilirliği, ziyaretçilerin çekilmesi ve paydaşların arz yönünün etkilenmesi için çok önemlidir. Araştırmanın konusunu destinasyon pazarlama kalitesi oluştururken, Konya’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının destinasyon pazarlama kalitesine ilişkin algılarının belirlenmesi ise araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem- Veri toplamak amacıyla anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formları çevrimiçi ortamda hazırlanarak bağlantı linki oluşturulmuş ve Konya’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının üye oldukları TÜRSAB’ın resmi internet sitesindeki acenta arama sayfasında yer alan iletişim bilgileri (mail adresleri, telefon numaraları vb.) üzerinden ve ayrıca sosyal medya üzerinden paylaşılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere istatistik paket programı aracılığıyla analizleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler verilerek, geçerlilik, güvenirlik, normallik, t-testi ve tek yönlü Anova testleri yapılmıştır. Bulgular- Katılımcıların destinasyon pazarlamasının imaj ve tanıtım kalitesine yönelik algı düzeyleri yaş ve işyerinde çalışma sürelerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Katılımcıların destinasyon pazarlamasının ürün farklılaştırma kalitesine yönelik algı düzeyleri yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, işyerindeki çalışma pozisyonlarına göre, sektör deneyimlerine göre, işyerinde çalışma süresine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tartışma- Elde edilen bu sonuçlar destinasyon pazarlaması ile ilgili literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılarak bazı çalışmalar ile benzer nitelikte ve uyumlu sonuçlar ortaya çıkartırken bazı çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu noktada literatüre destinasyon paydaşlarına yönelik olarak önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gelecek çalışmalara yönelik olarak destinasyon pazarlamasında önemli rol oynayan Konya’daki turizm sektörünün diğer paydaşlarına da (konaklama işletmeleri, ilgili kamu kuruluşları, STK’lar vb.) anket çalışması yapılarak bu araştırmanın sonuçları ile karşılaştırma yapılması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Erdem, B., & Ateş, A. (2024). Seyahat Acentalarının Destinasyon Pazarlama Kalitesine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi: Konya Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 713–725. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1819

Sayı

Bölüm

Makaleler