Kadın Yöneticilerde Kraliçe Arı Sendromu: Late Night (Gece Kuşu) Filmi Bağlamında Çözümleme

Yazarlar

  • Beyza Sargın Alanya Üniversitesi, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Alanya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1823

Anahtar Kelimeler:

Kraliçe Arı Sendromu- Medya

Özet

Amaç – Kraliçe Arı Sendromu, çalışma ortamındaki kadın yöneticilerin kadın astlarına karşı sergiledikleri olumsuz tavrı açıklamak için kullanılan bir terimdir. Yönetici konumuna gelen kadın, Kraliçe Arı Sendromu özellikleri göstermeye başlar, erkek egemen kültürdeki yerini korumak için erkeksi özelliklere sahip olur. Bu çalışma Kraliçe Arı Sendromunu, medya sektöründe çalışan kadın yöneticinin astlarına olan davranışlarını konu edinen Late Night filmi üzerinden çözümlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem – Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler Kraliçe Arı Sendromu’nun özelliklerine uygun olarak alt kategorilere ayrılmıştır. Bulgular – Yapılan çözümleme sonrasında Late Nightfilminin Kraliçe Arı Sendromu’na yönelik veriler sunduğu görülmüştür. Late Night filminin başrolü olan kadın yöneticinin kadın astlarına karşı olumsuz tavır sergilediği tespit edilmiştir. Çalıştığı medya sektöründe erkek egemen bir anlayışın hakim olmasından dolayı kadın yöneticinin maskülen giyim tarzı ve davranışlar sergilediği görülmüştür. Tartışma – Kraliçe Arı Sendromu’na ilişkin kavramsal özelliklerle, çözümlemesi gerçekleştirilen filmdeki medya sektöründe çalışan kadın yöneticinin özelliklerinin birbiriyle örtüştüğü görülmüştür. Görsel sanatlara yönelik yapılacak bu tarz çalışmaların sayısının artırılması, bu sendroma yönelik literatüre farklı görsel bir bakış açısı kazandıracak hem de sendroma sahip yöneticilerle başa çıkılmasına yönelik önemli ipuçları verecektir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Sargın, B. (2024). Kadın Yöneticilerde Kraliçe Arı Sendromu: Late Night (Gece Kuşu) Filmi Bağlamında Çözümleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 763–777. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1823

Sayı

Bölüm

Makaleler