Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Finansal ve Finansal Olmayan Raporlama

Yazarlar

  • Zehra Haberal Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1835

Anahtar Kelimeler:

Kâr Amacı Gütmeyen- Kuruluşlar

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, temel hedefleri toplumsal katkı sağlamak olan Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (KAGK)’ın finansal ve finansal olmayan bilgilerinin raporlamasında hangi bilgilerin sunulması gerektiğini değerlendirerek finansal raporlamalarına yönelik bir çerçeve olmaması nedeniyle finansal raporlamaya ilişkin çerçeve önerisinde bulunmak ve finansal olmayan bilgilerinde de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’na yaptıkları katkıların değirlendirmektir. Yöntem – Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren KAGK’ın finansal ve finansal olmayan raporları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada KAGK niteliği taşıyan 177 kuruluşun ilk olarak finansal raporları değerlendirilmiş ve KAGK’ın finansal bilgilerini sunmakla ilgili bir zorunluluklarının olmaması nedeniyle finansal bilgilerini genel olarak kamu ile paylaşmadıkları belirlenerek finansal bilgilerinin raporlanmasına yönelik bir çerçeve önerisinde bulunulmuştur. KAGK’ın finansal olmayan bilgilerinin değerlendirilmesinde nitel araştırma deseni uygulanmış ve bu kuruluşların kurumsal internet siteleri üzerinden SKA’larına yönelik bilgilerinin içerik analizi yapılmıştır. KAGK niteliği taşıyan ve kurumsal internet sitelerinde sürdürülebilirliğe ilişkin bilgi sunan KAGK’ın tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. Bulgular – Yapılan analiz sonuçlarına göre, incelenen 177 kurumsal internet sitesinden sadece 22’sinin farklı isimler altındaki raporlarda SKA’larına yapılan katkıya yönelik bilgi raporladıkları belirlenmiştir. Bu 22 raporda en çok katkı verilen amaçların SKA 3 Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, SKA 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, SKA 4 Nitelikli Eğitim ve SKA 13 İklim Eylemi olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Literatür çalışmaları değerlendirildiğinde KAGK’ların diğer bir ifadeyle “üçüncü sektör”ün her düzeyde etkili, şeffaf ve hesap verebilir nitelikte olması için hem finansal hem de finansal olmayan bilgilerinin raporlanmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda topluma fayda sağlama amacıyla kurulan ve dünyada sayıları ile kapsadıkları ekonomik ve sosyal alan giderek artan KAGK’ın hem finansal hem de finansal olmayan raporlarını daha sistematik halde hazırlayabilecekleri bir çerçeveye gereksinim duyulduğu söylenebilir. Çalışma sürdürülebilirlik yönetimine ve ayrıntılarıyla ilgili olarak KAGK’lardaki analizleri yapmak için tasarlanan daha ileri amprik ve kavramsal araştırma projeleri için bazı önerilerle sonuçlanmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Haberal, Z. (2024). Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Finansal ve Finansal Olmayan Raporlama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 947–967. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1835

Sayı

Bölüm

Makaleler