Türkiye’de Marka Değerleme ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Mehmet Arif Tuncer İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1840

Anahtar Kelimeler:

Marka Değerleme- Lisansüstü Tezler

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı marka değerleme konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak özelliklerinin ortaya konularak, literatürde marka değerleme kavramına dair yapılacak olan araştırmalara yol göstermektir. Yöntem - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi’nin veri tabanında bulunan, 2005 2005-2023 yılları arasında çalışılmış yüksek lisans ve doktora tezleri “marka değerleme” ve “brand valuation” anahtar kelimesiyle Türkçe ve İngilizce olarak taranmış ve erişim izni bulunan 47 adet tez olduğu tespit edilerek, tamamı çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik analiz yöntemi yardımı ile incelenmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre marka değerleme alanında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan lisansüstü tez çalışmalarının genel olarak marka değeri, Hirose Modeli, marka, royalti, BIST, Brand Finance, firma değeri, finansal yöntemler, marka değerleme yöntemleri, piyasa değeri, marka algısı, değerleme, uluslararasılaşma süreci, karlılık, finansal performans, marka farkındalığı, marka değerinin muhasebeleştirilmesi, marka gücü, marka imajı ve marka itibarı konuları ile ilişkilendiril diği tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre marka değerlemenin daha ziyade yalnızca finans odaklı ya da yalnızca davranış odaklı değerleme metotlarıyla daha fazla ilişkilendirildiği bulgulanmıştır. Her iki yöntemi de bünyesinde barındıran tezlerin sayısının art masının, ortaya konulacak marka değerinin daha kapsayıcı olması ve araştırmanın literatüre sunacağı katkının artması noktasında anlamlı olacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Tuncer, M. A. (2024). Türkiye’de Marka Değerleme ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1026–1038. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1840

Sayı

Bölüm

Makaleler