Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1990-2017 Türkiye Örneği

Yazarlar

  • Murat Tekbaş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat Meslek Yüksekokulu, Afyonkarahisar, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kamu Harcaması- Ekonomik Büyüme- Ticari Açıklık

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 1990-2017 yılları arasındaki dönemde farklı yöntemlerle Türkiye için incelenmesidir. Yöntem – Çalışmanın ilk bölümünde ilgili konu ile ilgili kavramsal açıklama ve literatür özeti sunulmaktadır İkinci çalışmada kapsamında oluşturulan model ve kullanılacak yöntem hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde ise kamu harcamalarının ve ticari açıklığın, bağımlı değişken GSYH üzerindeki etkisi Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ve ARDL sınır testi aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca, ampirik modelin Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayalı olarak kurulması nedeniyle sermaye ve emek değişkeni de modele bağımsız değişken olarak dahil edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Bulgular ve Tartışma – Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda uzun ve kısa dönemde kamu harcamalarının, sermayenin birikiminin ve emeğin milli gelir üzerinde etkisinin pozitif olduğu, 2007’de yaşanan kırılmanın uzun ve kısa dönemde GSYH üzerindeki etkisinin negatif ve istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca kısa dönemde kamu harcamaları ve ticari açıklıktan GSYH doğru nedensellik olmadığı, sermaye birikimi ve emekten GSYH doğru tek yönlü nedensellik olduğu, uzun dönemde ise sermaye birikimi, emek ve GSYH arasında çift yönlü, ticari açıklık ve kamu harcamasından GSYH’e doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tekbaş, M. (2021). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1990-2017 Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2412–2424. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/913

Sayı

Bölüm

Makaleler