Termal Otel İşletmelerinde Örgütsel Stresin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Neslihan Kan Sönmez Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Şanlıurfa, 63420, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel stres- Örgüt sağlığı- Termal otel işletmeleri

Özet

Amaç – Bu araştırmada termal otel işletmelerinde yapılan bir uygulama ile örgütsel stresin örgüt sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Veri toplama aracı olan anket, Afyonkarahisar il merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı 3 termal otel işletmesinin 471 işgöreni üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon analizi, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda, beş yıldızlı termal otel işletmelerindeki işgörenlerin genel stres düzeyinin 5'li Likert derecelemesinde orta değer olan 3 civarında (Χ=3,15) olduğu ve en yüksek stres faktörlerinin "yapılan işin özelliği" (Χ=3,25) ile "maddi olanaklar" (Χ=3,21) olduğu belirlenmiştir. İşgörenlerin örgüt sağlığı algıları ise orta düzeyin üzerinde (Χ=3,52) olumlu olarak değerlendirilebilir. Araştırmada, örgütsel stres ve örgüt sağlığı arasında (r = - 0,704) negatif ve kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çalışmada, kadınların erkeklere, genç yaşta olanların ileri yaşta olanlara ve ön büro departmanında çalışanların diğer departmanlara göre stres düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Örgütsel stres ile örgüt sağlığı arasında negatif ve kuvvetli bir ilişki olduğu bulgusu örgütsel stresin artmasıyla birlikte örgüt sağlığının "kuvvetli bir şekilde" düşmesi anlamı taşımaktadır. Bu çerçevede örgütlerde örgüt sağlığının bozulması sonucu oluşacak olası olumsuz sonuçlardan korunmak için örgütsel stresi azaltıcı çalışmalar yapılması ve yönetmek için stratejiler uygulanması önemli görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kan Sönmez, N. (2021). Termal Otel İşletmelerinde Örgütsel Stresin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2442–2455. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/915

Sayı

Bölüm

Makaleler