Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma

Yazarlar

  • Serkan Naktiyok Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
  • Yunus Zengin Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
  • Seda Kayapalı Yıldırım Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Narsizim- Makyevelizim- Psikopati

Özet

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı yöneticilerin karanlık kişiliklerinin (narsist, makyevelist, psikopati) iş görenlerin işe adanmışlık düzeyine ve muhalefet durumuna etkisini belirlemektir. Yöntem – Bu amaçla ele alınan bu çalışma, örneklem olarak uluslararası bir işletmenin Türkiye pazarındaki seçilmiş dört bölge müdürlüğüne bağlı 289 satış personelini kapsamaktadır. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler demografik, karanlık kişilik özellikleri, işe adanmışlık ve örgütsel muhalefeti içeren soruların yer aldığı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Veriler Kasım 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular – Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmek amacı ile sırasıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. Çalışmada amaca ulaşmaya yönelik oluşturulan hipotezler, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli ile test edilmiş, sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. Tartışma – Analizler neticesinde elde edilen bulgularda yöneticilerin karanlık kişiliklerinin (narsist, makyevelist, psikopati) işe adanmışlık üzerinde negatif, örgütsel muhalefet üzerinde ise pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Naktiyok, S., Zengin, Y., & Kayapalı Yıldırım, S. (2021). Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2474–2491. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/917

Sayı

Bölüm

Makaleler