Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Norm Kadro Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

Yazarlar

  • Rıza Demir İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye
  • Murat Demir Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Norm kadro- Uygulama- Akademisyen

Özet

Amaç – Araştırmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde faaliyet gösteren akademisyenlerin norm kadro uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında akademisyenlerin norm kadro uygulamasına yönelik görüşlerinin bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi de araştırmanın alt amaçları olarak belirtilebilir. Yöntem – Araştırmada tanımlayıcı model ve nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bir saha araştırmasının bulgularına yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış, verilerin analizinde ise frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistiki analizlerin yanı sıra norm kadro uygulamasına yönelik görüşlerin farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla T Testi ve Tek Yönlü Varyans (One-Way ANOVA) Analizi’nden yararlanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda devlet üniversitelerinde uygulanmaya başlanan norm kadro uygulamasına yönelik olarak katılımcıların zihinlerinde soru işaretleri olduğu görülmektedir. Norm kadro uygulamasının gerekçelerinin tam olarak anlaşılmaması ya da anlatılmaması, uygulamada yaşanan belirsizlikler, kadro ilanlarının gecikmesi gibi aksamaların yaşanması, üniversiteler ya da bölümler arası uygulamadaki farklılıklar, norm kadroya yönelik bu araştırma sonucunda ortaya çıkan sorunlar olarak belirtilebilir. Bunun yanında katılımcıların yarısı gerekli değişiklikler yapılarak uygulamanın sürdürülmesini, yarısı ise tamamen kaldırılmasını istemektedir. Tartışma – Araştırmadan ortaya çıkan en net sonuç norm kadro uygulamasının bu haliyle devam etmesinin istenmediğidir. Katılımcıların yarısının uygulamanın değişiklikler yapılarak devam ettirilmesini istemesi, bu değişikliklerin neler olduğunun tespit edilmesini ve ilgili düzeltmelerin yapılmasını önemli kılmaktadır. Norm kadronun ölçütlerinin değiştirilmesi, üniversitelere göre farklılaştırılarak uygulanması ve kurum içi personelin akademik terfilerinde norm kadronun kullanılmaması, araştırma kapsamında katılımcılar tarafından yapılması istenen değişiklikler olarak belirlenmiştir. Bunun yanında yapılması arzu edilen değişiklikleri daha ayrıntılı belirleyebilmek ve akademisyenler tarafından daha kabul edilebilir bir norm kadro uygulamasını hayata geçirebilmek için ilgili paydaşları kapsayacak geniş katılımlı saha araştırmalarının yapılması önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, R., & Demir, M. (2021). Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Norm Kadro Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2492–2511. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/918

Sayı

Bölüm

Makaleler