Satış Promosyonları ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri

Yazarlar

  • Erkan Özdemir Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bursa/Türkiye
  • Serkan Kılıç Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bursa/Türkiye
  • Mehmet Akif Çakırer Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, İşletme Programı, Afyon/Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Plansız Satın Alma Davranışı- Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı- Satış Promosyonları

Özet

Amaç – Pazarlamanın amacı tüketicilerde talep yaratmak ve talebi yönetmektir. Talebin yaratılmasında satış promosyonları ve tüketicilerin kredi kartı kullanabilme imkânları bu noktada önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, satış promosyonları ve tüketicilerin nakitleri olmasa da kredi kartıyla alışveriş yapabilmelerinin tüketicilerin plansız satın alma davranışlarına ve satın alma sonrasında pişmanlık davranışlarına etkilerini ortaya koymaktır. Ayrıca plansız satın almanın aracı değişken olarak, cinsiyetin de düzenleyici değişken olarak etkileri oluşturulan model çerçevesinde araştırılmaktadır. Yöntem – Araştırma, 1 Nisan 2018 ve 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modeli Smart PLS kullanılarak yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonucunda, satış promosyonlarının ve kredi kartıyla alışveriş yapabilmenin tüketicilerin plansız satın alma davranışında ve satın alma sonrası pişmanlık davranışında doğrudan etkilerinin olduğu bulunmuştur. Çalışmada plansız satın almanın aracılık etkisi araştırılmış, ancak plansız satın almanın aracılık etkisi bulunmamıştır. Ayrıca modelde cinsiyetin bir moderatör değişkeni olarak etkisi de araştırılmış ve satış promosyonlarının etkisinin kadınların planlanmamış satın alma davranışları üzerinde, satın alma sonrası pişmanlık davranışları üzerindeki etkisi de erkeklerde daha yüksek bulunmuştur. Tartışma – Tatmin ve sadakat düzeyi yüksek müşterilere sahip olmak isteyen işletme yöneticileri, müşterilerinin satın alma sonrası pişmanlık duymamaları için satış promosyonlarını ve kredi kartı seçeneklerini dikkatli kullanmalıdırlar.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özdemir, E., Kılıç, S., & Çakırer, M. A. (2021). Satış Promosyonları ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2528–2545. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/921

Sayı

Bölüm

Makaleler