Kar Yönetimi Uygulamalarında İhtiyari Tahakkuklar ve Tahakkuk İptallerinin Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Merve Acar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Mustafa Ömer İpçi Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kar Yönetimi- Karın İstikrarlı Gösterilmesi- İhtiyari Tahakkuklar

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı finansal sektör kapsamında bankacılık sektörünün kar yönetimi uygulamalarından “karın istikrarlı gösterilmesi” faaliyetinde bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Yöntem – 2000-2013 dönemine ait, 28 ülke içeren, toplam 10.793 banka-yılı veri vergi ve karşılık öncesi kar, ihtiyari tahakkuklar ve tahakkuk iptalleri çerçevesinde analiz edilerek, bankacılık sektörü kar yönetimi davranışının ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan analizlere Panel Regresyon Analiz teknikleri kullanılmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre bankacılık sektörü ihtiyari tahakkuklar kanalı ile karın istikrarlı gösterilmesi yönünde kar yönetimi faaliyetinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, kar yönetimi yapıldığını destekleyen sonuçlar hem bilanço hem gelir tablosu yaklaşımı çerçevesinde yapılan analizlerce desteklenmiştir. Tartışma – Kar yönetimi çalışmalarına sıklıkla yer verilen muhasebe literatüründe özellikle kar yönetimi davranışının tespitinde modellemeye ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda bu çalışma bu alanda son tartışılan argümanlardan biri olan tahakkuk iptallerinin dikkate alınmasını test etmektedir. Elde edilen sonuçlar örneklemde yer alan ülke ve finansal sektör şirketlerinin kar yönetimi davranışını desteklemekle birlikte tahakkuk iptallerinin kar yönetimi tespit modellerine eklenmesiyle ise istatistiksel anlamda daha anlamlı ve güçlü bulgular elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Acar, M., & İpçi, M. Ömer. (2021). Kar Yönetimi Uygulamalarında İhtiyari Tahakkuklar ve Tahakkuk İptallerinin Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2546–2565. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/922

Sayı

Bölüm

Makaleler