Firma Borç Düzeyi İle Ar&Ge Harcamaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma: BİST Sınai Endeksi Örneği

Yazarlar

  • Emrah Şahin Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Çorum, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Borç- Ar&Ge- Ar&Ge Yatırımları

Özet

Amaç – Bu çalışmada firma borçlarının Ar&Ge yatırımları üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Yöntem – BİST Sınai Endeksinde yer alan veri devamlılığı olan 73 firmanın 2009-2016 yılları arasındaki mali verileri analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Havuzlanmış OLS yöntemiyle birlikte Hausman testinin sonuçları dikkate alınarak Tesadüfi Etkiler metodu uygulanmıştır. Bulgular – Havuzlanmış OLS analizi sonuçlarına göre Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ile Faaliyet Kar Marjı değişkenleri ile Ar&Ge harcamaları arasında % 5 düzeyinde negatif anlamlı etkinin olduğu belirlenmiştir. Ancak Hausman testi sonuçlarına göre yabancı kaynakların Ar&Ge harcamaları üzerinde tesadüfi etkilerinin olduğu bulunmuştur. Tesadüfi Etkiler modeli sonuçlarına göre ise Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ile Faaliyet Kar Marjı’nın negatif etkisinin anlamlılığını yitirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca Borçların Satışlara Oranının ve Net Nakit Akımlarının Ar&Ge harcamaları üzerindeki pozitif etkisi göze çarpmaktadır. Tartışma – Havuzlanmış OLS yöntemine göre firmaların borç düzeyleri ile Ar&Ge harcamaları arasında negatif anlamlı bir ilişki bulunmuşken, Panel Veri Analizine göre borç düzeyi ile Ar&Ge harcamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla Havuzlanmış OLS yöntemine göre H0 hipotezi reddedilip H1 hipotezi kabul edilmişken, Panel Veri Analizinde ise H1 hipotezi kabul edilememiş ve H0 hipotezi ise reddedilememiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, E. (2021). Firma Borç Düzeyi İle Ar&Ge Harcamaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma: BİST Sınai Endeksi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2578–2586. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/924

Sayı

Bölüm

Makaleler