Örgütsel Bağlılığın Oluşmasında Kadın Akademisyenlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: KTMÜ Örneği

Yazarlar

  • Erkan Akgöz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan
  • Simge Şalvarcı Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
  • Nurzat Nurlanova Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan

Anahtar Kelimeler:

Örgüt- Örgütsel Bağlılık- Kadın Akademisyen

Özet

Amaç – Kadınların iş ve sosyal hayatta daha fazla yer alması, cinsiyete yönelik akademik çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Farklı disiplinler tarafından yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu kadınların iş hayatında karşılaştıkları engeller üzerine yoğunlaşmıştır. Kadınların çalıştığı kuruma olan bağlılığı ve bunun oluşmasındaki rolü üzerine araştırmalar ise sınırlı düzeydedir. Bundan dolayı çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılığın oluşmasında kadın akademisyenlerin rolünü tespit etmek ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem – Çalışmada öncelikle örgüt ve örgütsel bağlılık konuları açıklanmış, sonrasında ise kadın akademisyenlerin durumu ve örgütteki rolünden söz edilmiştir. Araştırma için ilgili literatürden yararlanılarak yapılandırılmış mülakat tekniğine uygun soru formları hazırlanmıştır. Bu sorular yardımıyla çalışma için gerekli olan veriler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki kadın akademisyenlerden elde edilmiştir. Bulgular – Araştırma kapsamında 16 kadın akademisyen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı (% 68,75) 10 yıldan fazla akademisyen olarak görev yaptıkları belirlenmiştir. Evli (% 87,50) akademisyenlerin çoğunlukta olduğu katılımcıların genel olarak örgütsel bağlılık duygusuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak bunların büyük bir bölümü örgütsel bağlılığın oluşmasında kendi rollerinin olmadığını da belirtmektedirler. Bununla birlikte kadın akademisyenlerin meslektaşları ve çalıştıkları kurumla bağlılıklarının olumlu olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Tartışma – Araştırma sonucunda kadınların iş hayatında yer almaları büyük bir mücadele sonucunda elde edildiği görülmüştür. Dünya genelinde bazı bölümlere kadınların alınmadığı, bazı yerlerde ise kadınların çalışmasının yasak olduğu da görülmektedir. Ayrıca kurumlarda kadınlara yönelik herhangi yazılı bir kural veya politika da bulunmamaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen örgütsel bağlılığın oluşmasını olumlu yönde etkilemektedirler.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akgöz, E., Şalvarcı, S., & Nurlanova, N. (2021). Örgütsel Bağlılığın Oluşmasında Kadın Akademisyenlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: KTMÜ Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2612–2621. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/927

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri