Çalışanların Öz Güven ve Yaratıcılık Düzeylerinin Mutlulukları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ayşe Ece Sert Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye
  • Olca Sürgevil Dalkılıç Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Öz Güven- Örgütsel Öz Güven- Yaratıcılık

Özet

Amaç – Bu çalışma; işletmelerde çalışanların öz güven ve yaratıcılık düzeylerinin mutlulukları üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yöntem – Bu çalışmada öz güven ve yaratıcılık düzeylerinin mutluluk üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir model oluşturulmuş ve analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenini öz güven kavramı, aracı değişkenini yaratıcılık kavramı, bağımlı değişkenini ise mutluluk kavramı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Akın (2007) tarafından geliştirilen Öz Güven Ölçeğinden, Kaufman (2012) tarafından geliştirilen ve Şahin (2016) tarafından geçerlik/güvenirlik analizleri yapılan Kaufman Yaratıcılık Alanları Ölçeğinden, Hills ve Arygle (2002) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Çötok (2011) tarafından geçerlik/güvenirlik analizleri yapılan Oxford Mutluluk Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki işletmelerde çalışan beyaz yakalı 212 kişi oluşturmaktadır. Bulgular – Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öz güvenin alt boyutları olan iç öz güvenin ve dış öz güvenin, öz/günlük yaratıcılık üzerinden dolaylı olarak mutluluğu etkilediği sonucuna ulaşılmakla birlikte, dış öz güvenin mutluluk üzerinde doğrudan bir etkisinin de olduğu kanıtlanmıştır. Tartışma – Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, çalışanların mutluluğunun sağlanması noktasında öz güven ve yaratıcılığın etkisinin olduğu, fakat öz güven ve yaratıcılık üzerinde ise, işletmelerdeki yönetim uygulamalarının dolaylı olarak etkisinin olduğu ifade edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sert, A. E., & Sürgevil Dalkılıç, O. (2021). Çalışanların Öz Güven ve Yaratıcılık Düzeylerinin Mutlulukları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2636–2648. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/929

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri