KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Kariyer Planları Arasındaki İlişki: AKÜ Örneğii

Yazarlar

  • Ahmet Gençay Dağlı Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, Türkiye
  • Koray Gürpınar Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Meslek Yüksekokulu, Afyonkarahisar, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Girişimci Kişilik Özellikleri- Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi- Kariyer Değerleri

Özet

Amaç – Bu çalışma ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin kariyer tercihlerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Turizm Fakültesinde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan ve bu kitlenin içerisinden ankete geri dönüş yapan 595 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen verileri analiz edebilmek ve anketin güvenilirliğini belirlemek amacıyla, sosyal bilimler için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. SPSS istatistik paket programı aracılığı ile anketlerin güvenilirliğini ölçmek için Güvenilirlik Analizi, anket ifadelerine verilen cevapların normal dağılıp dağılmadığını ölçmek için Normallik Testi, anket ifadelerinin faktör yüklerinin değerini analiz etmek için Faktör Analizi ve hipotezleri test etmek için Çoklu Regresyon Analizi, Bağımsız Örneklem T-Testi ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular – Araştırmada öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile kariyer değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Girişimci kişilik özellikleri üzerinde en fazla etkiye sahip faktörün saf meydan okuma olduğu kariyer değerleri üzerinde ise en fazla etkiye sahip girişimci kişilik özelliği alt boyutunun başarı ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Girişimcilik eğitimi ile kariyer değerleri, girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Araştırmanın evrenini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Turizm Fakültesinde öğrenim gören Uygulamalı Girişimcilik Dersi alan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Kullanıcı araştırmasının yalnızca belirli fakültelerde öğrenim gören Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan öğrenciler ile yapılmış olması bu çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Bu nedenle girişimcilik eğitimi alan ve girişimcilik eğitimi almayan öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin ve kariyer değerlerinin gelişimi karşılaştırılamamıştır. Girişimcilik eğitiminin girişimci kişilik özellikleri ve kariyer değerleri üzerindeki etkisinin daha ayrıntılı olarak incelenebilmesi için girişimcilik eğitimi alan ve girişimcilik eğitimi almayan öğrencilerden oluşan bir örneklem grubu üzerinde yapılacak olan kullanıcı araştırmasını kapsayan çalışmalar yapılabilir. Sonuç olarak literatürdeki bilgiler ve kullanıcı araştırması sonucunda toplanan verilerin değerlendirilmesiyle elde edilen bulgular, girişimci kişilik özellikleri, kariyer değerleri ve girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi ve kariyer tercihinde girişimciliğe yer verme arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Dağlı, A. G., & Gürpınar, K. (2021). KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Kariyer Planları Arasındaki İlişki: AKÜ Örneğii. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2661–2679. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/931

Sayı

Bölüm

Makaleler