Eczacılık Ürünleri İhracat Performanslarının Belirlenen Endekslerle Ölçülmesi: Türkiye – Brezilya Örneği

Yazarlar

  • Zübeyir Turan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Niğde, Türkiye
  • Sabri Can Kayıkçıoğlu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Niğde, Türkiye
  • Ahmet Enes Çağlar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Niğde, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Eczacılık- Rekabet- İhracat

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Brezilya’da eczacılık ürünleri ihracat performanslarının belirlenen endekslerle ölçülerek sonuçların karşılaştırılmasıdır. Yöntem – Rekabet gücünün ölçümünde 2008-2017 yılları arasında iki ülkenin ve dünyada yapılan eczacılık sektöründeki ihracat oranları kullanılarak Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükleri Endeksi, Nispi İhracat Avantajı Endeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksleri ölçülmüştür. Bulgular – Eczacılık sektörünün yüksek maliyetli yapısının olması, uzmanlaşmış iş gücünün istihdam edilmesi, teknolojik alt yapının önemli olması, Ar-Ge faaliyetlerinin uzun zaman alması ve kişi sağlığını ilgilendirmesi sektörü yüksek öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tartışma – Avrupa ülkeleri içinde bulunan Türkiye ve Latin Amerika ülkesi olan Brezilya’nın eczacılık sektöründe rekabet güçlerinin ölçülerek karşılaştırmalı üstünlüklerinin avantaj/dezavantaj durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarda iki ülkenin de rekabet gücünün dezavantajlı olduğu belirlenmiş ve Brezilya’nın Türkiye ye nispeten karşılaştırmalı üstünlüklerde avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, Z., Kayıkçıoğlu, S. C., & Çağlar, A. E. (2021). Eczacılık Ürünleri İhracat Performanslarının Belirlenen Endekslerle Ölçülmesi: Türkiye – Brezilya Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2680–2690. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/932

Sayı

Bölüm

Makaleler