Tüketicilerin Özsaygı Algılamaları ve Otomobil Tercihleri Arasındaki İlişki: Bir Araştırma

Yazarlar

  • Uğur Uğur Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye
  • Sevtap Sarıoğlu Uğur Uşak Üniversitesi. Uşak, Türkiye
  • Mustafa Soba Uşak Üniversitesi. Uşak, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tüketici Davranışları- Özsaygı- Otomobil Tercihi

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı, tüketicilerin özsaygı algılamalarının demografik özelliklere göre değişip değişmediğinin ve otomobil tercihleri ile özsaygı algılamaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem – Araştırmada veri toplamada anket tekniği kullanılmıştır. Ankette, demografik özellikleri ölçen 6 soru, özsaygı ölçeği ve araştırmacılar tarafından ilgili literatürden derlenen otomobil tercihini 5 başlık (tasarım, donanım, ekonomik, servis, güvenlik) altında inceleyen ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular – Katılımcıların özsaygı algılamalarının demografik özelliklere göre farklılaştığı, kadınların, 36-40 yaş aralığında olanların, lisansüstü eğitime ve 4001 TL ve daha yüksek gelire sahip olanların özsaygı algılamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların özsaygı algılamaları ile otomobil tercihleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Özsaygı algılamalarının otomobil tercihini etkilediği görülürken, özsaygı algısından en fazla etkilenen özellik güvenlik iken en az etkilenen özellik donanım olarak ortaya çıkmıştır. Tartışma – Araştırma sonuçlarının, özellikle yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicinin karar alırken ayrıntılı düşündüğü ve psikolojik unsurlara oldukça fazla başvurduğu otomobil pazarında, tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerle hitap etmede işletmelere fikir vermesi boyutuyla tüketicilerin özsaygı algılamalarını incelemenin önemli olduğu düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Uğur, U., Sarıoğlu Uğur, S., & Soba, M. (2021). Tüketicilerin Özsaygı Algılamaları ve Otomobil Tercihleri Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2762–2771. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/938

Sayı

Bölüm

Makaleler