Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Değerleri Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Metin Aktaş Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Niğde, Türkiye
  • Yasin İlgün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Niğde, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Girişim Sermayesi- Piyasa Fiyatı- Finansal Oranlar

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının piyasa değerleri ile ilişkili olan finansal oranları tahmin etmektir. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye’de faaliyette bulunan 7 girişim sermayesi yatırım ortaklığının 2012-2017 dönemindeki yıllık verileri ile analiz yapılmıştır. Yöntem – Yöntem olarak, panel veri analizi yöntemi, veri olarak ise, bağımlı değişken olarak piyasa fiyatı, bağımsız değişkenler olarak ise, girişim sermayesi yatırımı, menkul kıymet yatırımı, nakit, öz sermaye, uzun vadeli borç, fiyat kazanç, hisse başına kar ve piyasa değeri / defter değeri oranları kullanılmıştır. Bulgular – Yapılan panel veri analizi ile; girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının piyasa fiyatı üzerinde, girişim sermayesi yatırımı, öz sermaye, hise başına kar ve piyasa değeri/defter değeri oranlarının pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip oldukları, buna karşın, menkul kıymet yatırımı, nakit, uzun vadeli borç ve fiyat/kazanç oranlarının anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Tartışma – Girişim sermayesi yatırım oranının artması, hisselerin piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, girişim sermayesi yatırımlarından yüksek miktarda kar beklentisi olduğundan, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının (GSYO) hisselerine talep artmakta ve piyasa fiyatı yükselmektedir. Öz sermaye oranının artması, piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, şirketlerin öz sermaye ağırlıklı finansmana sahip olmaları, finansal ve ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı oldukları anlamına gelmekte ve bu durum hisse senetlerine olan talebi ve dolayısıyla da hisse fiyatını artırmaktadır. Hisse başına kar oranının artması, piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, hisse başına kar oranının artması, şirketin karlılığının artması anlamına gelmekte ve bu durum GSYO hisselerine olan talebi ve dolayısıyla da hisse fiyatını artırmaktadır. Piyasa değeri/defter değeri oranının artması, piyasa fiyatını artırmaktadır. Çünkü, piyasa değeri/defter değeri oranının artması, şirketin gelecekteki karlılık beklentisinin yüksek olduğu anlamına gelmekte ve bu durum GSYO hisselerine olan talebi ve dolayısıyla da hisse fiyatını artırmaktadır. Bunun tam tersi de geçerlidir; Düşük veya aşırı fiyatlanmış hisse tespiti de bu yöntemle yapılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aktaş, M., & İlgün, Y. (2021). Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Değerleri Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2785–2798. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/940

Sayı

Bölüm

Makaleler