Tedarikçi Firma İtibarının Endüstriyel Müşterinin Algıladığı Değer Üzerindeki Etkisi: İzmir İlinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Merve Ak İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Hatice Anıl Değermen İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal İtibar- Endüstriyel Alıcı- Endüstriyel Satıcı

Özet

Amaç – Araştırmanın temel amacı, endüstriyel pazarlarda nihai tüketiciler için mal veya hizmet üreten işletmelere gerekli girdileri sağlayan tedarikçi işletmelerin kurumsal itibarlarının, endüstriyel müşterilerin algıladıkları değer üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Yöntem – Araştırma amacına uygun olarak hazırlanan anket formları İzmir ilinde endüstriyel pazarda faaliyet göstermekte olan orta ölçekli bir işletmenin müşterilerine tesadüfi örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda geliştirilen ölçekleri belirlemek ve hipotezleri test etmek amacıyla çeşitli istatistikler analizler kullanılmış. Yapılan anketler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bulgular – Sonuç olarak kurumsal itibar faktörlerinin müşteri algılanan değeri unsurlarını etkilediği ortaya konulmuştur. Bu etki en fazla “güven ve yeterliliğe dayalı olarak ortaya çıkan algılanan değer” üzerinde görülmektedir. Bunu “işbirliği faydalarına dair algılanan değer” ve “parasal ve operasyonel fedakârlıklara ilişkin algılanan değer” izlemektedir. Tartışma – Elde edilen sonuçlar ışığında tedarikçi işletmelerin kurumsal itibarlarının, endüstriyel müşterilerin algıladığı değer üzerinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu bağlamda işletmelerin müşterilerin algıladıkları değeri geliştirmek için kurumsal itibarlarını da geliştirmeleri, etkin bir biçimde yönetmeleri ve korumaları gerektiği ileri sürülebilir. Yapılan araştırma tedarikçi işletmelerin endüstriyel müşterileriyle ilişkilerinde güçlü pozisyonlara gelebilmeleri konusunda kurumsal itibarın önemine yönelik ipuçları vermesi açısından önemlidir. Bunlara ek olarak, gelecek araştırmaların daha kapsamlı yapılması ve örneklem kitlesinin daha fazla seçilmesi, sonuçların daha sağlıklı olması bakımından literatüre katkı sağlayabilir. Ayrıca farklı sektörlerde yapılan çalışmalar, farklı sonuçlar sunarak sektörler arası karşılaştırma yapma imkânı sağlayabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ak, M., & Değermen, H. A. (2021). Tedarikçi Firma İtibarının Endüstriyel Müşterinin Algıladığı Değer Üzerindeki Etkisi: İzmir İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2824–2844. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/943

Sayı

Bölüm

Makaleler