Çalışanlarda Akış Deneyimi Oluşturulması: İş Biliş Envanteri ve İçsel Statünün Önemi Açısından Bir İnceleme

Yazarlar

  • Büşra Müceldili Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli, Türkiye
  • Berivan Tatar Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli, Türkiye
  • Oya Erdil Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İş biliş envanteri- İş akış deneyimi- içsel statü

Özet

Amaç – İş akış deneyimi kavramı, çalışanların tutum ve davranışları üzerinde olumlu etkiler yaratması sebebiyle son yıllarda örgütsel davranış ve yönetim alanındaki araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Buna rağmen kurumların çalışanlarda akış deneyimini nasıl yaratacağına dair bilgi ve bulguların sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel, iş ve kişiler arası deneyimine ilişkin boyutlardan oluşan İş Biliş Envanterini incelemektir. Bunun yanı sıra İş Biliş Envanteri içerisindeki deneyim unsurları, içsel statü ve iş akış deneyimi arasındaki ilişkileri incelemek amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırma kapsamında anket yöntemiyle farklı sektörlerde çalışan 200 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde faktör analizi, güvenilirlik ve geçerlilik analizi kullanılmış ve araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinden faydalanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçları iş biliş envanterinin, iş akış deneyimi ve içsellik statüsü üzerinde pozitif etkisinin olduğunu, içsellik statüsü algısının ise iş akış deneyimi üzerinde bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Tartışma – Araştırmanın bulguları doğrultusunda, kurumların çalışanlara sundukları çalışma ortamının farklılaştırılması ve eşsiz bir deneyim sunulmasının kurumlar açısından avantaj sağlayacağı görülmüştür. Buna ek olarak örgütsel, kişiler arası ve iş deneyiminin bütüncül olarak değerlendirilmesi, çalışanların içsel statülerini ve akış deneyimlerini olumlu etkileyecektir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Müceldili, B., Tatar, B., & Erdil, O. (2021). Çalışanlarda Akış Deneyimi Oluşturulması: İş Biliş Envanteri ve İçsel Statünün Önemi Açısından Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2845–2855. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/944

Sayı

Bölüm

Makaleler