İş Anlamlılığının Sosyal ve Kültürel Belirleyicileri: Bütünleştirici Bir Sosyal Çevre mi Sağlamalı, Çeşitlendirici Bir Kültür mü Oluşturmalı?

Yazarlar

  • İpek Koçoğlu Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli, Türkiye
  • Eren Kılıç Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İş anlamlılığı- Sosyal bütünleşme- Kültürel çeşitlilik

Özet

Amaç – Bu araştırma, iş anlamlılığının nasıl şekillendiğinin incelenmesinde kısmen daha fazla göz ardı edilmiş faktörler olarak sosyal bütünleşme ve kültürel çeşitliliğin algılanan iş anlamlılığı üzerindeki rolünün incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem – Araştırmanın örneklemini İstanbul Sanayi Odasına bağlı 216 firma oluşturmaktadır. Bu firmalarda iki yıl veya daha uzun süredir çalışmakta olan yöneticiler ve uzman çalışanlar firmaları temsil eden anahtar bilgi kaynakları olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışanlardan anket yöntemi aracılığıyla toplanan araştırma verilerinin yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla geçerlilik ve güvenilirlikleri sınanmış, path analizi kullanılarak hipotezler test edilmiştir. Bulgular – Araştırmada elde edilen bulgulara göre sosyal bütünleşme, iş anlamlılığının pozitif anlam, iş aracılığıyla anlam yaratma ve daha iyi bir amaca yönelik motivasyon boyutlarıyla pozitif ilişkiye sahipken, kültürel çeşitliliğin iş anlamlılığı boyutlarından pozitif anlam ve iş aracılığıyla anlam yaratma boyutlarıyla negatif ilişkili ve şaşırtıcı olarak daha iyi bir amaca yönelik motivasyon boyutuyla ise pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Sonuçlar, bireylerin iş anlamlılığına yönelik algılarının kolektif şekilde geliştiğini göstermektedir. Organizasyon içerisindeki sosyal bütünleşmenin gelişmesiyle çalışanların psikolojik anlamda artan yakınlaşma ve birbirlerine bağlanma dereceleri iş anlamlılığı algılarını güçlendirmektedir. Aynı zamanda sonuçlar, iş ortamında sosyal bütünleşme sağlandığında, algılanan kültürel çeşitliliğin şaşırtıcı şekilde çalışanların işleri aracılığıyla daha iyi bir amaca katkı sağladıklarına yönelik algılarını artırdığını ve böylece çalışanların organizasyondaki çeşitlilik ortamını değerli bir kaynak olarak görmeye yönelik motive olduklarını ortaya koymaktadır. Genel anlamıyla bu araştırma, organizasyonlardaki sosyal ve kültürel mekanizmaların bir aradaki eşzamanlı etkilerini içeren ve organizasyon içerisindeki sosyal ve kültürel “anlam ağını” ampirik olarak test eden bütüncül bir model geliştirerek iş anlamlılığı kavramına ilişkin teorik yapının genişletilmesine katkı sağlamaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Koçoğlu, İpek, & Kılıç, E. (2021). İş Anlamlılığının Sosyal ve Kültürel Belirleyicileri: Bütünleştirici Bir Sosyal Çevre mi Sağlamalı, Çeşitlendirici Bir Kültür mü Oluşturmalı?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2912–2923. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/949

Sayı

Bölüm

Makaleler