Paradoksal Liderlik Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Yazarlar

  • İbrahim Akça Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşl. Bölümü, Kütahya, Türkiye
  • Muharrem Tuna Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Paradoksal Liderlik Davranışı- Ölçek Uyarlama

Özet

Amaç – Bu araştırmada, görece yeni bir kavram olan paradoksal liderlik davranışı açıklanarak, ulusal çaptaki paradoksal liderlik davranışı uygulamalarını ölçebilecek niteliklere sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yöntem – Araştırma nicel bir araştırmadır. Veriler, Ankara ve Bursa ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde görev yapmakta olan 424 katılımcıdan elde edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiki analizlerin yanında, ölçeğin yapı geçerliliği için Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizinden, ölçeğin tamamı ve alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık analizleri için ise madde toplam korelasyon değeri ve Cronbach Alpha güvenilirlik testinden yararlanılmıştır. Bulgular – Analiz sonuçlara göre, geçerlik ve güvenirliği sağlanmış on sekiz ifadeden oluşan beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu boyutlar, bireyselliğe izin verirken astlara eşit(tekdüze) davranmak boyutu (pld1), ben-merkezciliği başkaları-merkezciliği(özgecilik) ile birleştirmek boyutu (pld2), özerkliğe müsaade ederken karar verme kontrolünü elinde tutma boyutu (pld3), esnekliğe izin verirken aynı zamanda iş gereklerini uygulatmak boyutu (pld4), çalışanlar ile hem mesafeyi koruyabilme hem de yakın olabilme boyutu (pld5) olarak belirlenmiştir. Tartışma – Araştırma kapsamında ulusal literature liderlik ile ilgili yeni bir kavram kazandırılmıştır. Analiz sonuçları, paradoksal liderlik davranışı ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği sağlanmış bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akça, İbrahim, & Tuna, M. (2021). Paradoksal Liderlik Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2972–2989. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/953

Sayı

Bölüm

Makaleler