Psikolojik Yıldırma İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Etkisi

Yazarlar

  • Halime Göktaş Kulualp Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Karabük, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Yıldırma- Örgütsel Sinizm- İşten Ayrılma Niyeti

Özet

Amaç – Çağımızın mücadeleci rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak olan unsur “insan-çalışan” faktörünün verimliliğidir. İşletme yönetimlerinin çalışandan verim beklemesi için çalışa-nın işine karşı olumlu tutumlara sahip olmasını sağlaması çok önemlidir. İşe karşı olumsuz tutumların örgüte, motivasyon düşüklüğü, örgütsel bağlılıkta ve işe devam oranında azalma, yabancılaşma, düşük performans ve verimlilik ve örgütsel sinizm gibi pek çok olumsuz yansımaları olacaktır. Bu nedenle, işe yönelik olumsuz tutumlara odaklanan bu çalışmada, psikolojik yıldırma ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık etkisi incelenmiştir. Yöntem – İkincil kaynaklardan veriler toplanarak literatür taraması yapılmıştır. Araştırma kapsamında, Ankara’da çalışan 267 otel çalışanına anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde frekans analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, açıklayıcı faktör analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır ve so-nuçta kurulan 3 hipotez kabul edilmiştir. Bulgular – Yapılan analiz sonuçlarına göre, psikolojik yıldırma algısı ile örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti arasında yüksek düzeyde korelasyon ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Analiz bulgularına göre, psi-kolojik yıldırma ile örgütsel sinizm arasında ve psikolojik yıldırma ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, temel araştırma hipotezine göre, psikolojik yıldırma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel sinizmin aracılık etkisinin olduğu kabul edilmiştir. Tartışma – Elde edilen en önemli çıktı, psikolojik yıldırma, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti arasın-daki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olmasıdır. Önemli bir diğer sonuç ise, psikolojik yıldırma içerisinde olan bir çalışanın işten ayrılma niyetinin yüksek olacağı eğer bu çalışanın örgütsel sinizm tutumu da varsa işten ayrılma niyetinin daha da yüksek olacağıdır. Dolayısıyla, bu olumsuz iş tutumlarına karşı önlem alınmalıdır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Göktaş Kulualp, H. (2021). Psikolojik Yıldırma İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2990–3005. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/954

Sayı

Bölüm

Makaleler