Duygusal Emek Davranışının Duygusal Tükenmişlik Üzerine Etkisi ve Bir Model Önerisi: Avukatlar Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • Hüriyet Bilge Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü, Manisa, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Avukatlar- Duygusal Emek- Duygusal Tükenmişlik

Özet

Amaç – Çalışmanın temel amacı, Manisa-İzmir illeri Barosuna kayıtlı avukatların müvekkillerine karşı sergiledikleri duygusal emek davranışlarının duygusal tükenmişliklerine olan etkisinin, önerilen bir model yardımıyla ortaya konmasıdır. Yöntem – Çalışmada elde edilen verilerin analizinde gizil değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri belirlenen bir model ile betimleme ve belirlenen modelin uyumunu test etmede kullanılan Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) kullanılmıştır. Öncelikle, açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile duygusal emek alt boyutları belirlenmiş ve sonrada faktör yapılarının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile sınanmıştır. Bulgular – Yapılan analiz sonucunda, avukatlarda yüzeysel davranış (yu) arttıkça duygusal tükenmenin (dt) azalacağı ve doğal davranış (do) arttıkça da duygusal tükenmenin artacağı şeklinde bulgular elde edilmesine rağmen bu önsavlar desteklenmemiştir. Bunlara karşılık, avukatların müvekkillerine karşı derin davranışları arttıkça duygusal tükenmişliklerinin azalacağı sonucu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Tartışma – Çalışmada geliştirilen “Avukatlarda Duygusal Emek Davranışlarının Duygusal Tükenmişliğe Etkisi” kuramsal yapısı itibariyle, mevcut literatürde yer alan kapsamlı bir model kabul edilebilir. Avukatların, müvekkilleriyle ilgili sorunları algılamaları ve içselleştirmeleri sonucu müvekkillerine karşı olumlu davranış sergileyebileceklerdir. Böylece, müvekkilleri ile aralarındaki ilişki ve iletişim daha canlı olabilecektir. Çalışmada oluşturulan model başlangıç ve öneri şeklinde olduğu için yeni boyutlar ilave edilerek geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bilge, H. (2021). Duygusal Emek Davranışının Duygusal Tükenmişlik Üzerine Etkisi ve Bir Model Önerisi: Avukatlar Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3006–3017. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/955

Sayı

Bölüm

Makaleler