İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Firma Değerleri Arasındaki İlişki – BIST Sınai Endeksinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Muhammet Emin Şişman Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
  • İstemi Çömlekçi Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Düzce, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Borsa İstanbul- Sermaye Yapısı- Firma Değeri

Özet

Amaç: Sermaye yapısı ile firma değeri arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü, finans dünyasında en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu araştırma, firmaların sermaye yapısı ile firma değeri arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını ve varsa bu ilişkini düzeyinin ve yönünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Borsa İstanbul (BIST XUSIN) Sınai Endeksinde faaliyet gösteren firmalardan kesintisiz verilerine ulaşılabilen 111 firma oluşturmuştur. Araştırmaya konu firmalara ilişkin veriler Borsa İstanbul ve Kamu Aydınlatma Platformu resmi internet adreslerinden alınmış ve araştırmacılar tarafından analize hazır hale getirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, panel birim kök testleri ve panel regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda, Aktif Karlılık Oranı (AKO) ile KVYK/TA ve ÖZ/TA oranları arasında pozitif yönlü, UVYK/TA ve LNTB/ÖZ oranları arasında ise negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Özsermaye Karlılık Oranı (ÖKO) ile UVYK/TA, LNTB/ÖZ ve TB/TA oranları arasında negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Hisse Başına Kar Oranı (HBKO) ile ÖZ/TA oranı arasında pozitif yönlü, KVYK/TA, UVYK/TA, LNTB/ÖZ ve TB/TA oranları arasında ise negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Tartışma: Bu sonuçlara göre, firmaların sermaye yapısı oranlarının, firma değerlerini temsil eden oranları etkilediği ve kurulan modellerin anlamlı sonuçlar verdiği ifade edilebilir. Borsa İstanbul Sınai Endeksinde yer alan firmaların sermaye yapılarında borç kullanmalarının firma değerini olumsuz etkilediği, özsermaye kullanmalarının ise firma değerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Şişman, M. E., & Çömlekçi, İstemi. (2021). İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Firma Değerleri Arasındaki İlişki – BIST Sınai Endeksinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3086–3103. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/962

Sayı

Bölüm

Makaleler