Online Yorumların Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Kullanıcı Özellikleri Açısından Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Peruze Cansu Akdeniz Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yozgat, Türkiye
  • Tuğba Özbölük Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Online Tüketici Yorumları- Online Ürün Yorumları- Tüketici Satın Alma Karar Süreci

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı ürüne yönelik online tüketici yorumlarının satın alma üzerindeki etkisinin kullanıcının özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Yöntem – Çalışmanın evrenini Türkiye’de online tüketici yorumlarını okuyan internet kullanıcıları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini, Kayseri ilinde ikamet eden ve kolayda örneklem yöntemine göre belirlenen 522 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilere Tek Yönlü MANOVA analizi uygulanmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda online yorumların tüketicilerin satın alma kararı üzerindeki etkisinin tüketicilerin cinsiyet, yaş grupları ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı farklılık gösteren tek değişkenin “tüketicilerin online alışveriş sıklıkları” olduğu bulunmuştur. Tartışma – Online yorumların tüketici satın alma kararını etkilediği ve tüketicilerin online alışveriş sıklıkları arttıkça web sitesinin özellikleri ve yorumun özelliklerinin satın alma kararları üzerinde daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akdeniz, P. C., & Özbölük, T. (2021). Online Yorumların Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Kullanıcı Özellikleri Açısından Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3104–3119. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/963

Sayı

Bölüm

Makaleler