Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Özgecilik İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma

Yazarlar

  • Alev Sökmen Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
  • Gökhan Kenek Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Bağlılık- İş Tatmini- Özgecilik

Özet

Amaç – Örgütsel bağlılık, özgecilik ve iş tatmini değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve örgütsel bağlılığın özgecilik davranışına olan etkisinde iş tatmininin aracılık rolünün tespiti, örgütsel davranış alanında yapılan bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem – İlgili çalışmada kullanılan veriler, 2019 yılı Şubat-Mart döneminde bir kamu kurumunda görev yapmakta olan 212 uzman çalışandan anket yöntemiyle elde edilmiştir. İstatistik paket programı aracılığıyla verilere uygun olarak korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak değişkenler arasındaki ilişkiler, değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkileri ve örgütsel bağlılığın özgecilik davranışına olan etkisinde iş tatmininin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular – Korelasyon analizi sonuçlarına göre örgütsel bağlılık, iş tatmini ve özgecilik arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen regresyon analizi sonuçları ise örgütsel bağlılığın özgecilik ve iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu ve iş tatmininin de özgecilik üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Öte yandan araştırma bulguları, örgütsel bağlılığın, özgecilik üzerindeki etkisinde iş tatmininin kısmi aracılık etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Tartışma – Elde edilen tüm bu sonuçlara göre kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık algılarının artması durumunda duydukları iş tatmini ve sergiledikleri özgecilik düzeylerinin de artacağı kabul edilmektedir. Aynı zamanda, kamu çalışanlarında duyulan iş tatmini düzeyinin artış göstermesiyle birlikte sergilenen özgecilik seviyesinde de artış olacağı kabul edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sökmen, A., & Kenek, G. (2021). Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Özgecilik İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3120–3130. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/964

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>